brace.jpg

ຮັກສາດອກຕິດແຂ້ວ


ຮັກສາດອກຕິດແຂ້ວ
ໃນເວລາທີ່ຖືດອກຕິດແຂ້ວ, ຮັກສາດອກຕິດແຂ້ວຢ່າງເໝາະສົມແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຜົ້ງປາກ. ທຳຄວາມສະອາດ, ຮັກສາແຂ້ວແມ່ນວຽກຈຳເປັນໃນຕະຫຼອດເວລາປີ່ນປົວ. ເມື່ອເຈົ້າຖືດອກຕິດແຂ້ວຈະລຳບາກໃນການຫຍ້ຳອາຫານ ແລະ ຖູແຂ້ວ,​ ແຕ່ເຈົ້າຈະເຮັດໄດ້ດ້ວຍການແນະນຳດັ່ງລຸ່ມນີ້.

ທຳຄວາມສະອາດ
ລະຫວ່າງຂອງຫວ່າງແຂ້ວກັບຫວ່າງຂອງດອກຕິດແຂ້ວຈະມີເສດອາຫານຄ້າງ ແລະ ຄາບຈຸລິນຊີ, ສີ່ງນີ້ອາດພາໃຫ້ເປັນແຂ້ວແມງໄດ້. ຖູແຂ້ວຫລັງຈາກການຮັບປະທານອາຫານແມ່ນວິທີປ້ອງກັນເປັນແຂ້ວແມງ. ມີແປງຖູແຂ້ວພິເສດສຳລັບທຳຄວາມສະອາດດອກຕິດແຂ້ວ. ເຈົ້າອາດຈະໃຊ້ແປງຖູແຂ້ວໄຟຟ້າອານາໄມບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ອາດຈະໃຊ້ແປ່ງຖູຫວ່າງແຂ້ວ ຫຼື ໄມ້ຈີ້ມແຂ້ວທຳຄວາມສະອາດຫວ່າງແຂ້ວ. ໃໝຜັດແຂ້ວກໍ່ຊ່ວຍທຳຄວາມສະອາດຫວ່າງແຂ້ວ. ເຈົ້າຄວນໃຊ້ນ້ຳບ້ວນປາກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເຊື້ອຈຸລິນຊີ, ເມື່ອຖູແຂ້ວຫຼີກລ້ຽງການເຮັດໃຫ້ດອກຕິດແຂ້ວເພ.

ການກິນ
ໄລຍະດັດແຂ້ວ, ເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກຫຍຸ້ງຍາກໃນການກຍ້ຳອາຫານ. ເຈົ້າຄວນຫຼີກລ້ຽງອາຫານປະເພດແຂງ, ຫຍາບຈະເຮັດໃຫ້ດອດຕິດເພໄດ້ຄື: ຊິງກົມ, ມັນຝລັງ, ສາລີຄົວ, ເຂົ້າຈີ່ແຂງ, ແອບປື່ນ ແລະ ແກລອດ. ເຈົ້າຄວນຫຼຸດຜ່ອນອາຫານປະເພດມີທາດແປ້ງ ແລະ ນ້ຳຕານຫຼາຍຍ້ອນມັນສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເຊື້ອຈຸລີນຊີຂະຫຍາຍໃນຜົ້ງປາກ. ຕ້ອງຈື່ວ່າຖູແຂ້ວຫລັງຮັບປະທານອາຫານ.

ຫຼິ້ນກິລາ
ໃນຕະຫຼອດໄລຍະການດັດແຂ້ວ, ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງຖ້າຫຼີ້ນກິລາ, ຍ້ອນເວລາຫຼີ້ນກິລາເຈົ້າອາດຈະລົ້ມເຮັດໃຫ້ດອກຕິດແຂ້ວເພໄດ້. ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າອາດຈະໃຊ້ອຸປະກອນຮັກສາພິເສດເພື່ອຮັກສາອຸປະກອນດັດແຂ້ວ ແລະ ແຂ້ວ.

ຢາ
ຕາມການຄົ້ນຄ້ວາ, ຢາບາງສະນິດຄື Aspirin ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຈຸລັງແອ້ກະດູກ, ເຫດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງແຂ້ວຖຶກຈຳກັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະເພດຢາທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງ Aspirin ຕ້ອງຫ້າມໃຊ້ໃນຕະຫຼອດເວລາທີ່ປີ່ນປົວ.
Nissei Blog