retainer.jpg

ອຸປະກອນຮັກສາໃນການດັດແຂ້ວ


ອຸປະກອນຮັກສາໃນການດັດແຂ້ວ
ໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການປີ່ນປົວແມ່ນຮັກສາຫຼັງຈາກປົດດອກຕິດແຂ້ວ ແລະ ເສັ້ນລວດອອກ. ຈຸດປະສົງຂອງໄລຍະນີ້ແມ່ນຮັກສາການເປັນແຖວຂອງແຂ້ວ. ໃນຂະບວນການເຄື່ອນຍ້າຍແຂ້ວໂດຍການຕັ້ງໃຈ, ເຟັນແຂ້ວ ແລະ ກະດຸກອ້ອມແຂ້ວໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ສ້າງໂຄງສ້າງຢູ່ບ່ອນ ໃໝ່. ບາງເທື່ອແຂ້ວເຂົ້າແຖວໄວກ່ວາການສ້າງໂຄງສ້າງແພ່ນຈຸລັງອ່ອນ ແລະ ແຂງຢູ່ອ້ອມແຂ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ, ເບີ່ງແຂ້ວຄືຊິເຂົ້າແຖວ, ແຕ່ຖ້າປົດດອກຕິດແຂ້ວອອກແຂ້ວຈະກັບມາເປັນສະພາບທີ່ມີການຜິດດ່ຽງຄືເກົ່າ

ແນະນຳການຖືອຸປະກອນຮັກສາ:

  • ຖືອຸປະກອນໝົດມື້, ຮອດມື້ທີ່ມີຄຳສັ່ງໃໝ່ຂອງທ່ານໝໍ
  • ປົດອຸປະກອນອອກຕອນກິນເຂົ້າ ແລະ ວ່າງຢູ່ໃນກັບ.
  • ທຳຄວາມສະອາດອຸປະກອນມື້ລະເທື່ອດ້ວຍແປງຖູແຂ້ວ ແລະ ຢາຖູແຂ້ວ. ໃຊ້ນ້ຳອຸ່ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ນ້ຳຮ້ອນ. ຖູແຂ້ວເພື່ອອານາໄມເສດອາຫານ ແລະ ຂີ້ແຂ້ວ.
  • ທຳອິດເຈົ້າອາດຈະມີຫຍຸ້ງຍາກໃນການອອກສຽງ, ຕ້ອງຝຶກເວົ້າ, ອ່ານ, ຮ້ອງດັ່ງເພື່ອໃຫ້ລື້ງກັບມັນໄວກ່ວາ.
  • ຕ້ອງຮັກສາອຸປະກອນໃຫ້ດີຍ້ອນມັນແຕກຫັກ ແລະ ເສຍຫາຍງ່າຍ
  • ຖືອຸປະກອນນຳຖ້າມາກວດຄື້ນເພື່ອໃຫ້ທ່ານໝໍອາດຈະປັບແປ່ງໄດ້.
  • ປົດອອກເວລາລອຍນ້ຳ
  • ບໍ່ໄວ້ຢູ່ໃນນ້ຳຮ້ອນ, ກະເປ່ົາເງິນ, ຈັກຊັກເຄື່ອງ, ເຈັ້ຍຕິດຊູ


ເວລາຖືອຸປະກອນຮັກສາ:
ອຸປະກອນປັດອອກ-ເຂົ້າຄືອຸປະກອນ Hawley ແລະ Vacufoem ຖືໝົດມື້ (20-24 ຊົ່ວໂມງ) ໃນ 3-6 ເດືອນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຖືແຕ່ຕອນກາງຄືນ.
ອຸປະກອນຮັກສາຄັງທີ່ຄວນໄດ້ເກັບໄວ້ຢ່າງນ້ອຍ 2 ປີ ຫຼື ຈົນຮອດຢຸດການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ.​ ປົກກະຕິຢຸດການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໃນຊ່ວງ 18- 25 ປີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 2 ປີ, ອຸປະກອນຮັກສາຄົງທີ່ອາດຈະໄດ້ປ່ຽນດ້ວຍອຸປະກອນຮັກສາປົດອອກ-ເຂົ້າໄດ້ຖືແຕ່ຕອນກາງຄືນ.​ ແທນທີ່ປ່ຽນເປັນອຸປະກອນຮັກສາປົດອອກ-ເຂົ້າ, ບາງທ່ານໝໍດັດແຂ້ວໃຊ້ອຸປະກອນຮັກສາຄົງທີ່ຈົນຮອດບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງເກີດຂື້ນ.

ບັນດາປະເພດອຸປະກອນຮັກສາ:
ມີ 3 ປະເພດອຸປະກອນຮັກສາແມ່ນອຸປະກອນປົດອອກ-ເຂົ້າ Hawley, ຖາດໃສປົດອອກ-ເຂົ້າ ແລະ ອຸປະກອນຮັກສາຄົງທີ່. ແຕ່ລະປະເພດມີຂໍ້ດີ, ຂໍ້ເສຍ. ທ່ານໝໍຈະປຶກສາ, ເລືອກວິທີທີ່ດີໃຫ້ຄົນເຈັບ.

ອຸປະກອນປົດອອກ-ເຂົ້າ Hawley
ອຸປະກອນປົດອອກ-ເຂົ້າ Hawley ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຕິດຢູ່ເທິງແຂ້ວດ້ວຍຂໍເກາະ. ອຸປະກອນນີ້ປະກອບດ້ວຍຜື້ນຢ່າງປົດຢູ່ດ້ານໃນ ແລະ ເສັ້ນລວດຢູ່ດ້ານນອກເພື່ອຄື່ງແຂ້ວໄວ້ໃຫ້ຖຶກບ່ອນ.

ອຸປະກອນປົດອອກ-ເຂົ້າ Vacuform
Vacuform ຫຼື ຖາດຮັກສາທີ່ໃສແມ່ນອຸປະກອນປົດອອກ-ເຂົ້າເປັນຢ່າງປົກເຫຼັ້ມແຂ້ວທຸກເຫຼັມ. ມັນໄດ້ເອີ້ນວ່າອຸປະກອນຮັກສາ Vacuform ຍ້ອນໄດ້ໃຊ້ກໍາລັງບີບສູນຍາກາດບີບແພ່ນຢ່າງໃສເຂົ້າໄປໃນເບົ້າແຂ້ວ. ອຸປະກອນນີ້ທັງຊ່ວຍໄດ້ຮັກສາຂອບເຂດຂອງແຂ້ວທັງສ້າງຄວາມງາມ. ຍ້ອນອຸປະກອນໄດ້ເຮັດດ້ວຍແພ່ນຢ່າງບາງໆດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຕກຮັກງ່າຍ, ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນຕະຫຼອດ.

ອຸປະກອນຮັກສາຄົງທີ່:
ອຸປະກອນຮັກສາຄົງທີ່ແມ່ນຕິດເສັ້ນລວດເຂົ້າດ້ານໃນຂອງແຂ້ວທາງໜ້າ. ມັນບໍ່ພະລູ້ງພະລັງທຽບກັບອຸປະກອນອື່ນໆ. ປະເພດນີ້ດີຕໍ່ການຮັກສາທີ່ຕັ້ງຂອງແຂ້ວທາງໜ້າຫຼັງຈາກສຳເລັດການປີ່ນປົວ. ເຈົ້າຕ້ອງຖູແຂ້ວ ແລະ ໃຊ້ໃໝຜັດແຂ້ວເພື່ອກັນພະຍາດປະລິທັນ.

ຮັກສາ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດ:
ອາຫານ ແລະ ເຊື້ອຈຸລິນຊີຈັບຕິດກັບອຸປະກອນເວລາຖືປາກ. ເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ແປງຖູແຂ້ວເພື່ອກຳຈັດເສດອາຫານສຳລັບອຸປະກອນປົດອອກ-ເຂົ້າ. ນ້ຳຢາປະສົມທຳຄວາມສະອາດຄາງກະໄຕທຽມ (Efferdent), ນ້ຳຢາປະສົມທຳຄວາມສະອາດອຸປະກອນ (Retainer Brite) ກໍ່ຊ່ວຍກໍາຈັດເສດອາຫານ. ບໍ່ໄດ້ຕົ້ມ ຫຼື ເອົາເຂົ້າເຕົ່າອົບຈະເຮັດໃຫ້ລະລາຍ ຫຼື ປ່ຽນຮູບອຸປະກອນໄດ້. ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ອຸປະກອນແມ່ນໃຊ້ແປງຖູແຂ້ວ ແລະ ໃໝຜັດແຂ້ວ.

ລາຄາຂອງອຸປະກອນຮັກສາ.
ອຸປະກອນຮັກສາອາດຈະເສຍໄປ ຫຼື ຫັກ. ລາຄາເຮັດໃໝ່ອຸປະກອນຮັກສາຂຶ້ນກັບການຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ໃຊ້ເວລາໃນຫ້ອງLabo ທີ່ຕ້ອງການເຮັດໃໝ່ໄດ້. ຖ້າເຈົ້າເຮັດເສຍ ຫຼື ອຸປະກອນຫັກຕ້ອງໄປຫາທ່ານໝໍເພື່ອເຮັດອຸປະກອນໃໝ່. ຖ້າເອົາໄວ້ດົນ, ແຂ້ວອາດຈະເຄື່ອນຍ້າຍເຈົ້າຕ້ອງຕິດດອກໃໝ່.
Nissei Blog