hinh_4_copy.jpg

ດັດແຂ້ວແມ່ນຫຍັງ?


ດັດແຂ້ວແມ່ນຫຍັງ?
ດັດແຂ້ວແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງທັນຕະແພດ, ສະເພາະການບົ່ງມະຕິ, ກັນເພື່ອ ແລະ ປີ່ນປົວການປົ່ງຜິດບ່ອນຂອງແຂ້ວ ແລະ ໂຄງໃບໜ້າ. ສັບວິຊາສະເພາະຂອງການຜິດດ່ຽງນັ້ນເອີ້ນວ່າ "ການກັດຫຍ້ຳຜິດປົກກະຕິ" ໝາຍຄວາມວ່າ "ກັດຜິດ". ປະຕິບັດການດັດແຂ້ວຕ້ອງການຄວາມສາມາດທາງວິຊາການກ່ຽວກັບການອອກແບບ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ຄວບຄຸມອຸປະກອນດັດແຂ້ວໃຫ້ຖຶກຕ້ອງ. ຕົວຢ່າງ: ການໃຊ້ດອກຕິດແຂ້ວເພື່ອຍ້າຍແຂ້ວເຂົ້າບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ, ດັ່ງນັ້ນຈະບັນລຸໄດ້ການສົມສ່ວນກັນຂອງໂຄງໃບໜ້າ.

ສາຍເຫດຂອງການຜິດດ່ຽງແຂ້ວ?
ສ່ວນຫຼາຍການຜິດປົກກະຕິຂອງການກັດຫຍັງແມ່ນຍ້ອນທາງກຳມະພັນ, ສ່ວນເຫຼືອຍ້ອນການພົບພໍ້. ບັບຫາທາງກຳມະພັນປະກອບແຂ້ວຊ້ອນ, ແຂ້ວຫ່າງ, ແຂ້ວໃຫຍ່, ແຂ້ວບໍ່ຄົບມາແຕ່ກຳເນີດ, ບໍ່ເກີ່ງກັນຂອງຄາງກະໄຕ, ແຂ້ວ ແລະ ໃບໜ້າຢ່າງຮຸ້ນແຮງ. ບັນຫາທີ່ພົບພໍ້ສາຍເຫດອາດຍ້ອນການກະທົບ,​ ການລຶ້ງເຄີຍດູດນີ້ວມື, ບັນດາພະຍາດກ່ຽວກັບການຕັນທາງລະບົບຫາຍໃຈ, ພະຍາດແຂ້ວ, ແຂ້ວນ້ຳນົມ ຫຼື ແຂ້ວຖາວອນທີ່ອອກກ່ອນກຳນົດ. ບັນດາບັນຫາດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການປົ່ງຊື່ຂອງແຂ້ວຍັງມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ໂຄງໃບໜ້າ ແລະ ໃບໜ້າ.

ເຮັດຈັ່ງໃດຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ວ່າເດັກຕ້ອງການດັດແຂ້ວ?
ປົກກະຕິຕັດສິນໄດ້ດັດແຂ້ວຕ້ອງການຫຼືບໍແມ່ນຍາກຍ້ອນມີຫຼາຍບັນຫາເກີດຂຶ້ນບາງເທື່ອເບີ່ງແຂ້ວທາງໜ້າຄືຊິຊື່. ກົງກັບຂ້າມ, ຫຼາຍບັນຫາເບີ່ງຄືຫຍູ້ງຍາກ, ສັບສົນບາງເທື່ອອາດຈະແກ້ໄຂດ້ວຍຕົວເອງໄດ້. ເຈົ້າອາດຈະປຶກສານຳທັນຕະແພດທົ່ວໄປ, ແຕ່ທັນຕະແພດສະເພາະດ້ານດັດແຂ້ວຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າດີທີ່ສຸດ. ຈົ່ງພາລູກມາກວດທ່ານໝໍຈະໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ເດັກ.

ເດັກຢູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸໃດຕ້ອງການໄປຫາທັນຕະແພດດັດແຂ້ວ?
ສະມາຄົມອາເມລິກາໃຫ້ຄຳແນະນຳວ່າຕ້ອງພາເດັກມາກວດຕອນອາຍຸ 7 ປີ. ທ່ານໝໍດັດແຂ້ວຈະກວດ ແລະ ຕີລາຄາບັນຫາຂອງເດັກເພື່ອໃຫ້ຄຳປຶກສາໃຫ້ພໍ່ແມ່ຕ້ອງປີ່ນປົວຫຼືບໍ່ ແລະ ຕັດສິນເວລາປີ່ນປົວທີ່ດີທີ່ສຸດ. ກວດພົບໄວບັນດາບັນຫາກ່ຽວກັບການດັດແຂ້ວແມ່ນສຳຄັນຍ້ອນວ່າການປີ່ນປົວໄວອາດຈະຫຼິກລ້ຽງໄດ້ການປີ່ນປົວຫຍູ້ງຍາກອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕາມຫຼັງ. ຖ້າເຈົ້າຢາກປົວແປ່ງຄວາມງາມຂອງຮ່ອຍຍີມຢູ່ໃນຊ່ອງອາຍຸໃດກໍ່ຕາມເຈົ້າສາມາດມາຫາທ່ານໝໍດັດແຂ້ວ. ສະມາຄົມອາເມລິກາໃຫ້ຄຳແນະນຳວ່າຕ້ອງພາເດັກມາກວດຕອນອາຍຸ 7 ປີ, ແຕ່ວ່າບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າດັດແຂ້ວແມ່ນສະເພາະຂອງເດັກ ແລະ ໄວລຸ້ນ. ໃນຄົນເຈັບດັດແຂ້ວ 5 ຄົນມີ 1 ຄົນອາຍຸຫຼາຍກ່ວາ 21 ປີ. ເມື່ອເຈົ້າເປັນກັງວົນກ່ຽວກັນການປີ່ນປົວໃຫ້ເຈົ້າ ຫຼື ລູກຂອງເຈົ້າຢູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸໃດກໍ່ຕາມຄວນໄປຫາທ່ານໝໍດັດແຂ້ວ.

ພູ້ໃຫຍ່ປີ່ນປົວໃດ້ບໍ່?
ອາຍຸບໍ່ແມ່ນບັນຫາເພື່ອພິຈາລະນາໃນການດັດແຂ້ວ. ໂດຍບໍ່ຈຳກັດຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີສຸຂະພາບທົ່ວໄປດີຕໍ່ເຟັນ ແລະ ກະດູກກໍ່ແມ່ນການເລືອກທີ່ດີຕໍ່ການດັດແຂ້ວ. ມີປະມານ 25% ຄົນເຈັບດັດແຂ້ວແມ່ນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຕົວເລັກນີ້ນັບມື້ນັບເພື່ມຂຶ້ນ.
Nissei Blog