hinh_7_copy.jpg

ດັດແຂ້ວໃຫ້ເດັກນ້ອຍ


ດັດແຂ້ວໃຫ້ເດັກນ້ອຍ
ຄວນໃຫ້ເດັກໄປກວດແຂ້ວກັບທ່ານໝໍດັດແຂ້ວໃນຕອນເດັກໄດ້ 7 ປີ. ໃນເວລານັ້ນແຂ້ວຖາວອນທຳອິດຂອງເດັກປົ່ງແລ້ວ ແລະ ອາດຈະຕີລາຄາໄດ້ການຜິດດ່ຽງຂອງແຂ້ວຄື: ກັດຜິດ, ກັດອ້າ, ແຂ້ວປົ່ງຊ້ອນ.

ໄລຍະການດັດແຂ້ວ:
ໄລຍະທຳອິດຂອງການດັດແຂ້ວ:

ໄລຍະທຳອິດຂອງການດັດແຂ້ວໄດ້ປະຕິບັດຕອນເດັກມີສຸດແຂ້ວປະສົມ (ມີແຂ້ວນ້ຳນົມ ແລະ ແຂ້ວຖາວອນ). ຈຸດປະສົງຂອງການປີ່ນປົວໄລຍະນີ້ແມ່ນການນຳພາໃຫ້ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍແລະ ພັດທະນາເໝາະສົມຂອງຄາງກະໄຕ ແລະ ແຂ້ວຖາວອນກຳລັງປົ່ງ. ໄລຍະນີ້ອາດຈະປະກອບດ້ວຍການຕິດດອກແຂ້ວ, ປົກຕົ້ນແຂ້ວ, ເປີດກ້ວາງເພດານປາກ, ອຸປະກອນຮັກສາເພື່ອດັດແປ່ງ:

  • ສະພາບການອາດຈະພາໃຫ້ການຜິດດຽງຂອງຄາງກະໄຕ ແລະ ແຂ້ວຖາວອນປົ່ງບໍ່ພົ້ນ.
  • ຄວາມສິ້ນເຄີຍຄື: ດຸດນີ້ວມື, ດຸດຫົວເຕົ້ານົມປອມ.
  • ບັນຫາທີ່ຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບການກືນ ຫຼື ການອອກສຽງ.


ໄລຍະທີ່ 2 ຂອງການປີ່ນປົວ:
ໄລຍະທີ່ 2 ໄດ້ປະຕິບັດເມື່ອແຂ້ວຖາວອນທັງໝົດທີ່ໄດ້ປົ່ງຂຶ້ນ. ຄົນເຈັບກ່ຽມພ້ອມໃຫ້ການປີ່ນປົວຮອບຄອບເລີ່ມແຕ່ອາຍຸ 11-13 ປີ, ຜູ້ຍິງໄວກ່ອນຜູ້ຊາຍ 6 ຫາ 12 ເດືອນ. ຈຸດປະສົງຂອງໄລຍະນີ້ແມ່ນຮັບປະກັນແຂ້ວແຕ່ລະເຫຼັ້ມໄດ້ຢູ່ໃນທີ່ຂອງມັນໃນປາກ, ດູ່ນດຽງກັບສົບ, ແກ້ມ, ລີ້ນ, ຄາງກະໄຕ ແລະ ບັນດາເຫຼັ້ມແຂ້ວອື່ນໆ. ໄລຍະນີ້ໄດ້ໃຊ້ບັນດາອຸປະກອນຄື:

  • ດອກຕິດແຂ້ວເປັນໂລຫະ
  • ດອກຕິດແຂ້ວເປັນເຊຮາມິກ
  • Invisalign ຫຼື ອຸປະກອນເປັນຢ່າງຊ່ວຍໃນການເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຊື່ເປັນແຖວ
  • ດອກຕິດແຂ້ວດ້ານລີ້ນ.

ໄລຍະທີ່ 2 ປະຕິບັດ 1 ຫາ 3 ປີ, ຂຶ້ນກັບສະພາບ, ອາຍຸ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງເດັກ.
Nissei Blog