dentures_implants.jpg

ຄາງກະໄຕໄດ້ຈ່ອງດຶ


ຄາງກະໄຕໄດ້ຈ່ອງດຶງດ້ວຍ Implant:

ມີເປັນພັນຄົນທີ່ແຂ້ວເສຍໝົດທຸກເຫຼັ້ມ, ຂ້າເຈົ້າມັກຈົ່ມວ່າຖືຄາງກະໄຕທຽມຍາກໃນການຄົງທີ່ຄາງກະໄຕ, ສຸດທ້າຍແມ່ນເຈັບໃນການຫຍ້ຳອາຫານ , ອອກສຽງ, ເຮັດໃຫ້ແຂ້ວເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ມີກະທົບຕໍ່ເຟັນ.

ສຳລັບຫຼາຍຄົນວິທີແທນຄາງກະໄຕທຽມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງການຈັບຕິດຄາງກະໄຕທຽມເຮັດໃຫ້ຊີວິດສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ. ໃຊ້  Implant ທັນຕະກໍາຈ່ອງດຶງເພື່ອບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ຄາງກະໄຕທຽມຕິດພະລຸງພະລັງ ແລະ ບໍ່ແໜ້ນໜັກ.

ຖ້າຄາງກະໄຕທຽມຂອງເຈົ້າໃຊ້ບໍ່ສະບາຍ ແລະ ຄາງກະໄຕທຽມຕິດເຮັດໃຫ້ລຳຄານ, ວິທີເຮັດຄາງກະໄຕທຽມຖອດອອກຖອດເຂົ້າໄດ້ຈ່ອງດຶງດ້ວຍ Implant ແມ່ນການເລືອກທີ່ດີສໍາລັບເຈົ້າ. ຄາງກະໄຕຖອດອອກຖອດເຂົ້າ Implant ແມ່ນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງ Implant ຈ່ອງດຶງຄາງກະໄຕທຽມຖອດອອກຖອດເຂົ້າແຕ່ສາມາດປົດອອກເພື່ອທຳຄວາມສະອາດ.

 

ຜົນປະໂຫຍດຂອງ Implant ໃນການເຮັດໃຫ້ຄາງກະໄຕທຽມໝັ້ນຄົງ: 

  • ແກ້ໄຂຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
  • ຄາງກະໄຕທຽມຈະບໍ່ຕົກອອກເວລາກິນອາຫານ ແລະ ປາກເວົ້າ, ສ້າງໜ້າທີ່ການດີລ້ວນ.
  •  ຮັກສາກະດູກ.
  •  ເສດອາຫານບໍ່ຍັດໃສ່ລຸ່ຄາງກະໄຕທຽມ.
  • ມີຄວາມສວຍງາມ.
  • ຄວາມຮູ້ສຶກຄືແຂ້ວແທ້.

ຄາງກະໄຕທຽມປົກຂຶ້ນ Implant.

ຄາງກະໄຕປົກໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດ, 1 ໄດ້ຢຶດໝັ້ນດ້ວຍ Implant, 1 ໄດ້ຈ່ອງດຶງດ້ວຍ Implant. ເຕັກນິກທົ່ວໄປສໍາລັບຄາງກະໄຕທຽມໄດ້ຢຶດໝັ້ນດ້ວຍ Implant ແມ່ນ 2  Implantຫຼື ໄດ້ຝັງຢູ່ໃນບໍລິເວນແຂ້ວໝາກແງ. ຄາງກະໄຕທຽມໄດ້ຈ່ອງດຶງດ້ວຍ Implant ທີ່ອາດຈະປົດອອກເພື່ອທໍາຄວາມສະອາດປະກອບມີ 4  Implant  ຫຼາຍກ່ວານັ້ນ ຫຼື ອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ວຍແທ່ງໜຶ່ງເພື່ອຈ່ອງດຶງຄາງກະໄຕທຽມ.
Nissei Blog