dental_implant_di22.jpg

.


Implant ທັນຕະກໍາ.
Implant ທັນຕະກໍາແມ່ນຫຼັກ Titan ໄດ້ວາງຢູ່ໃນກະດູກຄາງກະໄຕ. ມັນມີໜ້າທີຄືສະໝໍລັດໄວ້ໃຫ້ແຂ້ວເຫຼັ້ມໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍເຫຼັ້ມ. ໂລຫະປະສົມTitan ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນການປີ່ນປົວປ່ຽນຂໍ້ຕໍ່ກະດູກກະໂພກ ແລະ ຫົວເຂົ່າ. Implant ທັນຕະກໍາຊ່ວຍໄຫ້ເຈົ້າຫຍ້ຳອາຫານ, ຍີ້ມ, ອອກສຽງໄດ້ໝັ້ນໃຈ.Implant ທັນຕະກໍາໄດ້ຕິດຄົງທີ່ກັບກະດູກ. Implant ມີໜ້າທີ່ການ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຄືແຂ້ວແທ້, ແນ່ໃຈວ່ານີ້ແມ່ນສີ່ງທີ່ດີຕໍ່ແຂ້ວຂອງເຈົ້າ. ພວກເຮົາໃຊ້ Implant ເພື່ອແທນແຂ້ວເສຍໜຶ່ງເຫຼັ້ມ, ຫຼາຍເຫຼັ້ມ ຫຼື ຈ່ອງດຶງຄາງກະໄຕທຽມ. ນອກຈາກນັ້ນ, Implant ໄດ້ໃຊ້ນໍາຄົນເຈັບທີ່ມີແຂ້ວເສຍໝົດທຸກເຫຼັ້ມ.

Implant ປະກອບ:
Abutment:

ແມ່ນເສົາຕໍ່ກັບ Implant (ເບື້ອງລຸ່ມຂອງເສົາ) ກັບຄຣາວ (ສ່ວນເທິງ Abutment). Abutment ຈະບໍ່ເຫັນເມື່ອໃສ່ຄຣາວ.

ຄຣາວ:
ຄຣາວໄດ້ຕັ້ງເທິງImplant ເພື່ອມາແທນແຂ້ວທີ່ເສຍໄປ. ເມື່ອແຂ້ວເສຍຫຼາຍເຫຼັ້ມ, ແຂ້ວຂົວອາດຈະໄດ້ຕັ້ງເທິງAbutmentImplant. ເມື່ອແຂ້ວເສຍໝົດທຸກເຫຼັ້ມ, ໃສ່ແຂ້ວທຽມຕິດແໜ້ນ ຫຼື ຖອດອອກຖອດເຂົ້າອາດຈະໄດ້ຈ່ອງດຶງດ້ວຍ Implant ຫຼື ແທ່ງ Implant.

ໃຜອາດຈະໄດ້ຝັງ Implant?
ໂດຍບໍ່ຈຳກັດໃຜທີ່ຕ້ອງການໃສ່ແທນແຂ້ວໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍເຫຼັ້ມທີ່ສູນເສຍໄປ ແລະ ມີສຸຂະພາບທົ່ວໄປດີ, ສາມາດຝັງ Implantໄດ້ໝົດ.

ຂະບວນການ:
ຂະບວນການນີ້ຕ້ອງນັດຫຼາຍເທື່ອ. ເທື່ອນັດທຳອິດ, ເຈົ້າຕ້ອງກວດສະພາບຜົ້ງປາກ, ປະກອບທັງຖ່າຍລັງສີ ແລະ ທ່ານໝໍຈະຕັດສິນບ່ອນທີ່ຈະຝັງ Implant.​ ເນື້ອເຍື່ອອ່ອນຈະໄດ້ທຳມືນ, ເຈາະຮູໜຶ່ງຢູ່ຄາງກະໄຕ ແລະ ຝັງ Implantໃສ່ຮູນັ້ນ. ຫຼັງຈາກກະດູກໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ອ້ອມ Implant ແຕ່ 2 ຫາ 6 ເດືອນ, ແຂ້ວຄຣາວ, ແຂ້ວຂົວ, ຄາງກະໄຕທຽມຈະໄດ້ປົກເທິງ Implant.
Nissei Blog