HINH_5.png

ປູກກະດູກ.


Implant ທັນຕະກໍາ: Implant ແມ່ນວິທີໄດ້ບູລິມະສິດມາແທນແຂ້ວແທ້ທີ່ສູນເສຍໄປຍ້ອນວ່າມັນຟື້ນຟູໄດ້ຄົບຖ້ວນໜ້າທີ່ການຂອງແຂ້ວ. ແຕ່ວ່າ Implant ຕ້ອງໄດ້ຢຶດໝັ້ນກັບກະດູກຄາງກະໄຕ. ຖ້າກະດູກຄາງກະໄຕຂາດທາງດ້ານຈຳນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບອັນຈຳເປັນ, ປູກກະດູກອາດຈະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະ ໜາບໍລິເວນກະດູກຊິຝັງ Implant.

ຍົກຜົ້ງດັງ: ຍົກຜົ້ງດັງຕ້ອງການຍົກຜົ້ງດັງຂຶ້ນສູງ ແລະ ປູກກະດູກໃສ່ລຸ່ມຜົ້ງດັງເພື່ອຈະຝັງ Implant ໄດ້ປອດໄພ.

ປົກຮິມກະດູກ: ຮິມກະດູກອາດຈະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການກະທົບ, ມາແຕ່ກຳເນີດ ຫຼື ຍ້ອນພະຍາດປະລິທັນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ປູກກະດູກໄດ້ໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮິມກະດູກເຕັມ ແລະ ໃຫ້ກະດູກຄາງກະໄຕຮູບຮ່າງເອກະພາບ.

ກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງເສັ້ນປະສາດ: ຖ້າເສັ້ນປະສາດຂອງກະດູກເບົ້າແຂ້ວຕ້ອງໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍເພື່ອໃຫ້ຝັງ Implant. ບັນດາເສັ້ນປະສາດຂອງກະດູກເບົ້າແຂ້ວຈະສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໄວຢູ່ຄາງ ແລະສົບ.

ປີ່ນປົວປູກກະດູກປະກອບ:
ປູກກະດູກແມ່ນວຽກງານທີ່ງ່າຍພໍສົນຄວນ, ໄດ້ປະຕິບັດໂດຍການທຳມືນ. ທຳອິດ, ອຸປະກອນປູກຕ້ອງໄດ້ເອົາ ແລະ ກຽມເພື່ອເອົາເຂົ້າ. ແຫກເຍື່ອເມືອກເຟັນເສັ້ນໜຶ່ງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນວາງອຸປະກອນໃສ່ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການປູກກະດູກ.

ຂະບວນການສ້າງກະດູກອາດຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍ: ສ້າງເຟັນແຂ້ວ/ເນື້ອເຍື່ອກະດູກ. ເຍື່ອເມືອກບາງແຜ່ນໜຶ່ງ (ແຜ່ນ Collagen) ໄດ້ວາງຢູ່ລຸ່ມຂອບເຟັນເທິງອຸປະກອນປູກ. ແຜ່ນນີ້ສ້າງເນື້ອທີ່ພຽງພໍໃຫ້ເນື້ອເຍື່ອແຂງແຮງຂະຫຍາຍ ແລະ ແຍກເນື້ອເຍື່ອເຟັນແຂ້ວຂະຫຍາຍໄວຈາກເນື້ອເຍື່ອທີ່ຂະຫຍາຍຊ້າ. ອັນນີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າບັນດາຈຸລັງກະດູກອາດຈະຍ້າຍໄປຫາບໍລິເວນທີ່ປອດໄພ ແລະ ຂະຫຍາຍທຳມະຊາດ.

Protein ກະຕຸກເນື້ອເຍື່ອ: ສ້າງເບົ້າຫຼໍ່ເຄືອບ Protein ເກີດຂຶ້ນໃນຂະບວນການຂະຫຍາຍຂອງແຂ້ວ. Endogain ແມ່ນເບົ້າຫຼໍ່ Protein ອາດຈະໄດ້ວາງເທິງບໍລິເວນແຊກແຊງກ່ອນການຫຍິບເຟັນແຂ້ວ. ປັດໃຈເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຂອງກະແສເມັດເລືອດນ້ອຍ: ເມັດເລືອດນ້ອຍເຕົ້າຮົ່ມຫຼາຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດກ້າມເປັນກ້ອນຢູ່ບ່ອນແຊກແຊງ. ໃກ້ໆນີ້ມັນໄດ້ພົບເຫັນວ່າກະຕຸກການຂະຫຍາຍຂອງກະດູກ - ມີຄວາມໝາຍວ່າກະດູກຕະໜາຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາສັ້ນ.

ເຟັນໄດ້ຫຍິບ ແລະ ກັບມາກວດຂຶ້ນຫຼັງ 10 ມື້ເພື່ອຕີລາຄາ. ປູກກະດູກແມ່ນການປີ່ນປົວທີ່ໄດ້ຜົນສຳເລດ, ແມ່ນພື້ນຖານທີ່ດີໃຫ້ການຟື້ນຟູປະລິທັນ. ເພື່ອໃຫ້ສຳເລດ, Implant ທັນຕະກໍາຕ້ອງການກດູກພຽງພໍ, ເມື່ອກະດູກບໍ່ພຽງພໍ, ທ່ານໝໍຕ້ອງໃຊ້ເຕັກນິກເພີ່ມກະດູກ, ຮັບປະກັນການສຳເລດຂອງການປີ່ນປົວ. ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າປູກກະດູກ.

ປູກກະດູກາດຈະດັດແປງບໍລິເວນທີ່ມີຄົງກະດູກບໍ່ພຽງພໍຍ້ອນຖອນແຂ້ວ, ພະຍາດເຟັນແຂ້ວ ຫຼື ການກະທົບ. ກະດູກອາດຈະເອົາມາຈາກກະດູກປ່ຽງໜຶ່ງ, ທະນາຄານເນື້ອເຍື່ອ ຫຼື ກະດູກໄດ້ເອົາຈາກຄາງກະໄຕ, ກະໂພກ, ກະດູກແຄ່ງ. ປົກກະຕິ, Allograft ໄດ້ໃຊ້ເພື່ອກະຕຸ້ນການສ້າງກະດູກໃໝ່. Allograft ປະສົມກັບ Collagen ທໍາມະຊາດ ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ມີຄົງສ້າງກະດູກເພື່ອກະຕຸ້ນການສ້າງກະດູກໃໝ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຍື່ອເມືອກພິເສດອາດຈະວາງໃສ່ລຸ່ມເຟັນເພື່ອຮັກສາບ່ອນປູກກະດູກ ແລະ ສົ່ງເສີມການສ້າງກະດູກໃໝ່. ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າແນະນຳກະດູກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ຫຼື ການສ້າງໃໝ່ຂອງເນື້ອເຍື່ອທີ່ມີການແນະນຳ.

ປູກກະດູກໄດ້ປະຕິບັດເພື່ອດັດແປງການປົກຜ່ອງຂອງກະດູກຄາງກະໄຕ. ການປົກຜ່ອງນີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການກະທົບ, ຜ່າຕັດກ້ອນເບົ້າ ຫຼື ການປົກຜ່ອງມາແຕ່ກຳເນີດ.ການປົກຜ່ອງໃຫຍ່ໄດ້ດັດແປງດ້ວຍການໃຊ້ກະດູກຂອງຄົນເຈັບ.
Nissei Blog