miniimplant_web.jpg

Mini Implants


Mini Implant
Mini Implant ກໍຄືຊື່ເອີ້ນຂອງມັນ, ມີຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາ Implant ທົ່ວໄປ, ໄດ້ອອກແບບເພື່ອໃຊ້ຊົ່ວຄາວ.
ມັນໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃນກະດູກຄາງກະໄຕ, ຍ້ອນວ່າລວງສູງມັນມີຈຳກັດດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມງ່າຍກັບກະດູກຄາງກະໄຕ. ແຕ່ວ່າ, ມັນໄດ້ໃຊ້ໃນເວລາດົນນານ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງໄດ້ໃຊ້ຄືຍານພາຫະນະເພື່ອຄົງທີຄາງກະໄຕທຽມເບື້ອງລຸ່ມ, ພິເສດແມ່ນຢູ່ນຳຄົນເຈັບອາຍຸຫຼາຍ. ຖ້າຖ່າຍລັງສີພົບເຫັນກະດູກເສຍຕ້ອງປູກກະດູກກ່ອນຈຶ່ງຝັງ Implant.
ແຕ່ຫາກ, ຄົນເຈັບອາດຈະຕ້ອງເຮັດຄືແນວນັ້ນ ຫຼື ຍ້ອນເຫດການອາຍຸ, ສຸຂະພາບ. ກໍລະນີນັ້ນ, Mini Implant ອັນໜຶ່ງອາດຈະໄດ້ເລືອກເພື່ອທົດແທນ Implant.
Mini Implant ແມ່ນວັດຖຸແຂງອັນໜຶ່ງມີຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາ Implant ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການຄົນເຈັບຕ້ອງຜ່ານການປູກກະດູກກ່ອນການປະຕິບັດ. Mini Implant ປະກອບ Titanium ໜຶ່ງແທ່ງບາງມີຫົວເກັບໄວ້ເພື່ອຕິດກັບຄາງກະໄຕທຽມ. ຫົວຂອງ Mini Implant ມີຮູບຮ່າງຄືໝາກບານ ແລະ ສ່ວນ Attachment ບັນຈຸວົງຢ່າງ “O-ring” ເຄື່ອນໄຫວຄືໜຶ່ງຮູ. ຄາງກະໄຕໄດ້ຄົງໄວ້ສະເພາະທີ່ດ້ວຍວົງຢ່າງວາຢູ່ຫົວ Mini Implant. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຄາງກະໄຕທຽມອີງຄ່ອຍໆໃສ່ເຟັນແຂ້ວ.
ນີກາຍເປັນການຄັດເລືອກທົ່ວໄປຂອງການປູກຝັງສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ສະດວກທີ່ຈະຝັງ Implant ຫຼື ເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍ.
Nissei Blog