ຝັງຮາກແຂ້ວທຽມໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ?


ຝັງຮາກແຂ້ວທຽມໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ?
ຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບປະແພດຮາກແຂ້ວທຽມທີ່ເຮົາຈະຝັງ. ໃນບາງກໍລະນີຄື “ມີແຂ້ວໃນໜຶ່ງມື້”  “ມີແຂ້ວໃນໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ”. ຄົນເຈັບອາດໃສ່ແຂ້ວຖາວອນໃນມື້ທີ່ຝັງຮາກແຂ້ວທຽມເລີຍ. ຕາມປົກກະຕິ, ຂະບວນການນີ້ໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານ 2 ໄລຍະ. ໄລຍະຜ່າຕັດປະກອບຝັງຮາກທຽມເຂົ້າໄປໃນກະດູກຄາງກະໄຕ, ຖ້າໃຫ້ມັນເໝາະສົມກັບກະດູກ 3-6 ເດືອນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໄລຍະຟຶ້ນຟູປະກອບພິມປາກ ແລະ ໃສ່ແຂ້ວທຽມໃຫ້ຮາກທຽມ. ໄລຍະນີ້ປະຕິບັດ 1-2 ເດືອນ.
ຂະບວນການນີ້ຂຶ້ນກັບຫຼາຍປັດໃຈຄື: ຈຳນວນເຫຼັ້ມແຂ້ວ, ສຸຂະພາບຜົ້ງປາກ ແລະ ແຂ້ວເຫຼັ້ມໃດຈະໄດ້ມາແທນ. ບັນດາປັດໃຈນີ້ຈະຕັດສິນຈຳນວນເທື່ອນັດຫາທັນຕະແພດໃນຕະຫຼອດໄລຍະການ.

ປະຕິບັດຝັງຮາກແຂ້ວທຽມຕ້ອງການຫຼາຍຂັ້ນຕອນໃນໄລຍະ 3-6 ເດືອນ, ຂຶ້ນກັບແຜ່ນການການປີ່ນປົວ. ຫຼັງຈາກຮາກທຽມເໝາະສົມກັບກະດູກ, ທັນຕະແພດຈະວາງແຂ້ວຄຣາວ ຫຼື ຄາງກະໄຕທຽມໃສ່ຮາກທຽມ. ຮັກສາຮາກທຽມຢູ່ບ້ານປະກອບຖູແຂ້ວ ແລະ ໃຊ້ໃໝຜັດແຂ້ວ, ເຈົ້າກໍຕ້ອງໄປຫາທັນຕະແພດເປັນປະຈຳ. ທັນຕະແພດຈະຄວບຄຸ້ມອາການ ແລະ ໃຫ້ເຈົ້າວິທີຮັກສາພິເສດ. ຖ້າຮັກສາດີ, ຮາກທຽມອາດຈະຄົງຕົວໄດ້ຕະຫຼອດຊີວີດ.

ຂ້ອຍສາມາດຄອງຄອຍຫຍັງ?
ຜ່າຕັດຝັງຮາກແຂ້ວທຽມໄດ້ພິສຸດວ່າສຳເລດຜົນໃຫ້ຄົນເຈັບເປັນຮ້ອຍພັນຄົນ. ແທ້ຈິງ, ຝັງຮາກແຂ້ວທຽມມີຜົມສຳເລດຫຼາຍກ່ວາປູກຝັງອະໄວຍະວະອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍ. ເຈົ້າຕ້ອງກິນອາຫານອ່ອນໃນຈັກມື້ ແລະ ຫຼີ້ນກິລາກໍຈຳກັດ. ຫຼາຍຄົນເຈັບມີການເປັນຢູ່ປົກກະຕິຫຼັງຈາກຈັກມື້.
Nissei Blog