ອັດຕາສຳເລດຜົນຂອງ Implant ທັນຕະກໍາເປັນຈັ່ງໃດ?


ອັດຕາສຳເລດຜົນຂອງ Implant ທັນຕະກໍາເປັນຈັ່ງໃດ?
ສຳເລດຜົນຢູ່ແຕ່ລະຄົນເຈັບແມ່ນຕ່າງກັນ, ຂຶ້ນກັບຄົນເຈັບສູບຢາບໍ?, ມີພະຍາດທົ່ວໄປບໍ?, ມີກະດູກພຽງພໍທີ່ຈອງດືງ Implant ບໍ?.

ຜົນສຳເລດຍັງຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມສຳນານຂອງທັນຕະແພດຝັງImplant. ຝັງImplant ແມ່ນກໍລະນີຜ່າຕັດ ແລະ ເຈົ້າຢາກໄດ້ທ່ານໝໍແຂ້ວຄາງໜ້າທີ່ມີສຳນານໃນການຜ່າຕັດ. ເຈົ້າຕ້ອງນາຫາທ່ານໝໍຂອງພວກເຮົາຜູ້ທີ່ຝັງຢ່າງນ້ອຍ 50 Implant ຕໍ່ 1 ປີ ແລະ ສໍານານໃນການຝັງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ

97% ກໍລະນີImplant ທັນຕະກໍາເໝາະສົມກັບກະດູກໄດ້ສໍາເລດຜົນ. ບາງກໍລະນີບໍ່ໄດ້, ທັນຕະແພດຈະປົດອອກ, ຝັງຢູ່ທີ່ຕັ້ງອື່ນທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມກ່ວາ.
Nissei Blog