ຍົກຜົ້ງດັງ


ຍົກຜົ້ງດັງ
ຜົ້ງດັງຢູ່ຫຼັງແກ້ມ ແລະ ຢູ່ເທິງປາຍຮາກແຂ້ວໂຄບເບື້ອງເທິງ. ຜົ້ງດັງຄືຫ້ອງຫວ່າງບໍ່ບັນຈຸຫຍັງ. ຮາກແຂ້ວເບື້ອງເທິງບາງເຫຼັ້ມເຂົ້າໄປໃນຜົ້ງດັງເບື້ອງເທິງ. ເມື່ອແຂ້ວເບື້ອງເທິງໄດ້ຖອນອອກປົກກະຕິມີກະດູກຮີມໜຶ່ງແຍກຜົ້ງດັງ ແລະ ຜົ້ງປາກ. ຝັງຮາກແຂ້ວທຽມຕ້ອງການກະດູກເພື່ອຄົງມັນຢູ່ສະເພາະທີ່. ເມື່ອຮີມແຍກບາງຫຼາຍ, ຝັງຮາກແຂ້ວທຽມໃສ່ບໍລິເວນນີ້ບໍ່ໄດ້.

ມີວິທີໜື່ງແມ່ນປູກຜົ້ງດັງ ຫຼື ຍົກຜົ້ງດັງ.​ທ່ານໝໍ Implant ຜ່າຕັດຜົ້ງດັງແຕ່ແຂ້ວເບື້ອງເທິງ. ຮີມແຍກຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຍົກຂຶ້ນເທິງ ແລະ ປົກກະດູກໃສ່ພື້ນຂອງຜົ້ງດັງ.​ ຕ້ອງຈື່ວ່າພື້ນຂອງຜົ້ງດັງແມ່ນເພດານຂອງຄາງກະໄຕເບື້ອງເທິງ. ຫຼັງຈາກບາດແຜດີແລ້ວ, ກະດູກຢູ່ຄາງກະໄຕຂອງຄົນເຈັບໜ້າຂຶ້ນ ແລະ ເຮົາສາມາດຝັງຮາກແຂ້ວທຽມ ແລະ ໝັ້ນຄົງໃນກະດູກຜົ້ງດັງໃໝ່
Nissei Blog