ເປັນຫຍັງຕ້ອງຝັງ Implant ທັນຕະກໍາ?


ເປັນຫຍັງຕ້ອງຝັງ Implant ທັນຕະກໍາ?
ຍ້ອນ Implant:

  • ເບີ່ງຄ້າຍຄື ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຄືແຂ້ວແທ້.
  • ຫຼຸດຜ່ອນການເສຍກະດູກ ແລະ ເຟັນແຂ້ວຫົດຢູ່ບ່ອນແຂ້ວເສຍ.
  • ຟື້ນຟູໜ້າທີການຫຍ້ຳ, ການກິນດີຂຶ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ.
  • ກຳຈັດບໍ່ຕ້ອງຝົນແຂ້ວຂ້າງຄຽງທີ່ແຂງແຮງເພື່ອເຮັດແຂ້ວຂົວ.
  • ແກ້ໄຂບັນຫາອອກສຽງ.
  • ເພື່ມຄວາມສະບາຍໃຈ.

ເປັນຫຍັງຄວນຝັງ Implant?
ມີຫຼາຍເຫດຜົນເປັນຫຍັງເຈົ້າຄວນຝັງ Implant:

  • ກະດູກເບົ້າແຂ້ວຈະສູນເສຍໄປຖ້າແຂ້ວທຳມະຊາດເສຍ. ການສູນເສຍກະດູກເຮັດໃຫ້ໃບໜ້າຂອງເຈົ້າຄືເຖົ່າຂຶ້ນ.
  • ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງວ່າແຂ້ວຈະຄອນຍ້ອນ Implant ຝັງຄົງທີ່, ໝັ້ນຄົງ, ສະບາຍ ແລະ ຄົງຕົວຕະຫຼອດຊີວີດ.Nissei Blog