ຜ່າຕັດຍົກຜົ້ງດັງແມ່ນຫຍັງ?


ຜ່າຕັດຍົກຜົ້ງດັງແມ່ນຫຍັງ?
ຜ່າຕັດຍົກຜົ້ງດັງແມ່ນການຜ່າຕັດທີ່ເພີ່ມຄວາມສູງຂອງກະດູກຄາງກະໄຕເບື້ອງເທິງບໍລິເວນແຂ້ວໂຄບນ້ອຍ ແລະ ແຂ້ວໂຄບໃຫຍ່. ບາງເທື່ອມັນກໍໄດ້ເອື້ນວ່າເພີ່ມຜົ້ງດັງ. ປູກກະດູກແມ່ນເພີ່ມກະດູກໃສ່ລະຫວ່າງກະດູກ ແລະ ຜົ້ງດັງຄາງກະໄຕເທິງ. ເພື່ອສ້າງບ່ອນຫວ່າງໃຫ້ກະດູກຄາງກະໄຕທີ່ຜົ້ງດັງຕ້ອງເຄື່ອນຍ້າຍຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ຍົກຂຶ້ນ. ການຜ່າຕັດຜົ້ງດັງໄດ້ປະຕິບັດໂດຍທ່ານໝໍຜ່າຕັດແຂ້ວຄາງໜ້າ.
ຜ່າຕັດຍົກຜົ້ງດັງແມ່ນການຜ່າຕັດປູກກະດູກ. ມັນໄດ້ປະຕິບັດເພື່ອກະກຽມບໍລິເວນທີ່ຈະຝັງ Implant ຢູ່ຄາງກະໄຕເບື້ອງເທິງ. ບາງຄັ້ງ, ຄົນເຈັບໄດ້ບົ່ງໃຊ້ຝັງຮາກແຂ້ວທຽມ, ອາດຈະຕ້ອງຍົກຜົ້ງດັງກ່ອນຈະຝັງ Implant.
ມີຫຼາຍສາຍເຫດເປັນຫຍັງຄົນເຈັບຕ້ອງຜ່າຕັດຍົກຄາງກະໄຕ?. ອາດຈະຍ້ອນໂຄງສ້າງກາຍຍະວິພາກສາດ, ຕົວຢ່າງຄືຄົນເຈັບມີຄາງກະໄຕນ້ອຍ, ຜົ້ງດັງໃຫຍ່ ຫຼື ປະສົມທັງສອງ, ສຸດທ້າຍແມ່ນທີ່ຕັ້ງບໍ່ພຽງພໍເພື່ອປູກຝັງ. ຫຼື ອາດຈະຍ້ອຍຄົນເຈັບມີກະດູກສູນເສຍຫຼາຍເຖິງຂັ້ນຕ້ອງການປູກຝັງກະດູກເພື່ອສ້າງກະດູກຄາງກະໄຕ,​ເພື່ອ Implant ທັນຕະກໍາໄດ້ຝັງປອດໄພ.
ພັນລະນາຜ່າຕັດຍົກຄາງກະໄຕ. ລ້ວນແລ້ວແຕ່ການຜ່າຕັດນີ້ແມ່ນຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບທັນຕະແພດທີ່ປະຕິບັດ ແລະ ສະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນເຈັບ, ແຕ່ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງຜ່າຕັດຜົ້ງດັງແມ່ນຄືກັນ.
ຄືບັນດາການຜ່າຕັດປູກຝັງຕ່າງໆ, ການຜ່າຕັດປູກກະດູກໄດ້ປະຕິບັດໂດຍການທຳມືນສະເພາະທີ່. ຖ້າຄົນເຈັບໄດ້ຜ່າຕັດປູກກະດູກໃນບໍລິເວນກ້ວາງ, ຝັງ Implant ຫຼາຍຕໍ່ຕ້ອງວາງຢາສະລົບ.
ຫຼັງຈາກວາງຢາສະລົບ, ທັນຕະແພດຈະແຫກເຟັນບ່ອນທີ່ Implant ຈະໄດ້ຝັງ,​ເພື່ອປະກົດເຫັນກະດູກຄາງກະໄຕ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກະດູກຄາງກະໄຕຈະໄດ້ຕັດເປັນແທ່ງເຄື່ອນທີ່ຈະໄດ້ເນັ້ນຄ່ອຍໆຢູ່ໃນຜົ້ງດັງ, ໄປຕາມນັ້ນແມ່ນເຍື່ອເມືອກຜົ້ງດັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍົກຜົ້ງດັງໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ບ່ອນຫວ່າງເບື້ອງລຸ່ມກະດູກທີ່ໄດ້ເອົາອອກຈະໄດ້ປິດເຕັມດ້ວຍວັດສະດຸປູກຝັງກະດູກ. ວັດສະດຸປູກຝັງກະດູກອາດຈະໄດ້ເອົາຈາກຄົນອື່ນ ຫຼື ອາດຈະເປັນກະດູກສັງເຄາະ.
ເມື່ອປູກຝັງຜົ້ງດັງໄດ້ຮັບຜົນສຳເລດ, ທັນຕະແພດອາດຈະຝັງ Implant ທັນຕະກໍາໄດ້ທັນທີ. ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍທັນຕະແພດຈະໃຫ້ບາດແຜດີຢ່າງນ້ອຍ 6 ເດືອນ ກ່ອນການຜ່າຕັດປູກຝັງ.

ຂໍ້ດີຂອງຜ່າຕັດຍົກຜົ້ງດັງ:
ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ມີຄົງກາຍຍະວິພາກສາດບໍ່ພຽງພໍເພື່ອການປູກຝັງທັນຕະກຳ, ຜ່າຕັດຍົກຜົ້ງດັງຈະສະດວກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄົນເຈັບເສຍກະດູກ, ຜົນເສຍຂອງພະຍາດປະລິທັນ ຫຼື ຜົນເສຍຈາກວິທີປີ່ນປົວມະເຮັງໃດໜຶ່ງ, ກໍ່ຈະມີຜົນປະໂຫຍດຈາກການຜ່າຕັດປູກກະດູກ ແລະ ຝັງImplant. ຖ້າຄົນເຈັບຢາກຝັງImplant ຕ້ອງມີທີຕັ້ງໝັ້ນຄົງ,​ ຢູ່ນໍາຄົນເຈັບບາງຄົນມີແຕ່ວິທີດຽວແມ່ນຍົກຜົ້ງດັງ.

ຂໍ້ດເສຍຂອງຜ່າຕັດຍົກຜົ້ງດັງ:

ໜຶ່ງໃນບັນຫາຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການຜ່າຕັດຍົກຜົ້ງດັງແມ່ນປັດໃຈເວລາ. ຫຼັງຈາກຜ່າຕັດອາດຈະເສຍເວລາຢ່າງນ້ອຍແມ່ນ 6 ເດືອນ, ບາງເທື່ອດົນກ່ວານັ້ນ, ກ່ອນການຜ່າຕັດຝັງImplant ທັນຕະກໍາທີ່ຈະໄດ້ປະຕິບັດ. ຂະບວນການຜ່າຕັດຕ້ອງເຮັດຢ່າງນ້ອຍ 3 ເທື່ອ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເສຍເງິນ ແລະ ເສຍເວລາຫຼາຍ. ຂະບວນການຜ່າຕັດໃດກໍຕາມກໍອາດຈະມີໄພພິບັດຄື: ຜົນກະທົບຕໍ່ເຍື່ອເມືອກຜົ້ງດັງ, ມີການຊຶມເຊື້ອເວລາປູກຝັງກະດູກ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມກັບກະດູກທຳມະຊາດ
Nissei Blog