ຮັກສາ Implant ຄືແນວໃດ?


ຮັກສາ Implant ຄືແນວໃດ?
ແຂ້ວ Implant ຕ້ອງໄດ້ເບີ່ງແຍງຮັກສາ ແລະ ໄປກວດເປັນປະຈໍາຄືແຂ້ວແທ້. ຖູແຂ້ວ ແລະ ໃຊ້ໃໝຜັດແຂ້ວສຳຄັນຕໍ່ Implant ຄືກັນກັບແຂ້ວແທ້. ພວກເຮົາແນະນໍາຄົນເຈັບທີ່ຝັງ Implant ທັງໝົດຄວນຮັກສາອານາໄມແຂ້ວທຸກໆ 6 ເດືອນ, ເຈົ້າກໍຄວນບວນປາກດ້ວຍນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ.

ວິທີດີທີ່ສຸດເພື່ອຮັກສາ Implant ແມ່ນມີການຮັກສາທາງວິຊາການ ແລະ ຮັກສາຢູ່ບ້ານເປັນປະຈໍາວັນ. ເຈົ້າອາດຈະໃຊ້ແປງຖູແຂ້ວດ້າມຈັບມື ຫຼື ແປງໄຟຟ້າ, ໄມ້ຈິ້ມແຂ້ວ ກໍໄດ້ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້. ອັນນີ້ກໍຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການມີເລືອດອອກ ແລະ ອັກເສບເຟັນແຂ້ວອ້ອມ Implant.

Implant ທັນຕະກໍາມແມ່ນຫຼັກອັນໜຶ່ງໄດ້ຝັງຢູ່ໃນກະດູກຄາງກະໄຕ, ມີໜ້າທີຢຶດໝັ້ນແຂ້ວທົດແທນ. ເຈົ້າຄວນປຶກສາແຜນການປີ່ນປົວກັນທັນຕະແພດ. ກວດແຂ້ວເປັນປະຈຳແມ່ນລູກກະແຈສຳເລັດຜົນສຳລັບ Implant. ບາງຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ເບີ່ງແຍງຮັກສາແຂ້ວທາງວິຊາການ 2-4 ເທື່ອ/ປີ. ທັນຕະແພດຈະເບີ່ງແຍງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງ Implant ແລະ ແຂ້ວແທ້ຂອງເຈົ້າ.
ທັນຕະແພດຈະບອກວິທີເບີ່ງແຍງຮັກສາຢູ່ບ້ານໃຫ້ເໝາະສົມກັບເຈົ້າ, ປະກອບຖູແຂ້ວ 2 ເທື່ອ/ມື້. ເຈົ້າກໍໄດ້ແນະນຳໃຊ້ແປງຖູແຂ້ວພິເສດ ແລະ ນ້ຳບ້ວນປາກເພື່ອຢັບຢັ້ງການເປັນແຂ້ວແມງ ແລະ ພະຍາດເຟັນແຂ້ວ.
 
Nissei Blog