dental_fluorosis.jpg

Flouride


FLUORIDE
ຟລໍແມ່ນແຮ່ທາດທີ່ທຳມະສາດມີຫຼາຍນຳອາຫານ ແລະ ນ້ຳ. ແຕ່ລະມື້, ບັນດາແຮ່ທາດໄດ້ເພື່ອ ແລະ ເສຍແຕ່ຊັ້ນເຄືອບແຂ້ວໄດ້ຜ່ານສອງຂະບວນການຄື: ທຳລາຍແຮ່ທາດ ແລະ ສ້າງຂຶ້ນແຮ່ທາດ. ແຮ່ທາດຖືກເສຍຈາກຊັ້ນເຄືອບແຂ້ວເມື່ອທາດກົດໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຈາກຄາບເຊື້ອຈຸລີນຊີ ແລະ ທາດນ້ຳຕານຢູ່ໃນຜົ້ງປາກ. ບັນດາແຮ່ທາດຄື: Fluoride, Canxi, Phosphate ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ຊັ້ນເຄືອບແຂ້ວຈາກອາຫານ ແລະ ນ້ຳ.​ ທໍາລາຍແຮ່ທາດຫຼາຍແຕ່ບໍ່ມີການສ້າງຂຶ້ນແຮ່ທາດເພື່ແປັບປຸງຊັ້ນເຄືອບແຂ້ວຈະພາໃຫ້ເປັນແຂ້ວແມງ. ຟລໍຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນທີ່ເປັນແຂ້ວແມງດ້ວຍວິທີເພື່ມຄວາມສາມາດໃຫ້ແຂ້ວເພື່ອຕ້ານການທຳລາຍຂອງທາດກົດຈາກຄາບຈຸລີນຊີ ແລະ ນ້ຳຕານໃນຜົ້ງປາກ. ປ້ອງກັນການເປັນແຂ້ວແມງ. ໃນເດັກອາຍຸນ້ອຍກ່ວາ 6 ປີ, ແມ່ນເໝາະສົມໃຫ້ການເຕີບຂະຫຍາຍຂອງແຂ້ວຖາວອນ, ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ທາດກົດທຳລາຍເຄືອບແຂ້ວ. ຟລໍຊ່ວຍສ້າງແຮ່ທາດກໍຄືຂາດການຕໍ່ເນື່ອງໃນການຜະລິດທາດກົດໃນແຂ້ວເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່.

ຟລໍມີຢູ່ໃສ?
ຄືເວົ້າຢູ່ຄ້າງເທິງ, ຟລໍໄດ້ພົບເຫັນນຳອາຫານ ແລະ ນ້ຳ. ມັນກໍໄດ້ວາງຂຶ້ນແຂ້ວໂດຍກົງໂດຍການໃຊ້ຢາຖູແຂ້ວທີ່ມີທາດຟລໍ ແລະ ນຳນ້ຳຢາບ້ວນປາກ. ນ້ຳບ້ວນປາກບັນຈຸຟລໍທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸນຕ່ຳ, ຖ້າມີຄວາມເຂັ້ມຂຸນສູງຕ້ອງຕາມໃບສັ່ງຢາຂອງທ່ານໝໍ. ທັນຕະແພດຈະທາຟລໍດ້ວຍ gel ຫຼື vecni. ບັນດາວິທີ່ປີ່ນປົວນີ້ບັນຈຸທາດຟລໍຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍເທົ່າທີ່ໄດ້ພົບໃນຢາຖູແຂ້ວ ແລະ ນ້ຳຢາບ້ວນປາກ. vecni ໄດ້ທາໂດຍກົງໃສ່ແຂ້ວ, gel ໂດຍໃຊ້ພ່ານອັນຄົງສະພາບແຂ້ວ.
ເພື່ມເຕືມທາດຟລໍອາດຈະກິນຢາແຕ່ຕ້ອງກກິນຕາມໃບສັ່ງຢາຂອງທ່ານໝໍເດັກ, ທັນຕະແພດ, ທ່ານໝໍຄອບຄົວ.

ເພື່ມເຕືມທາດຟລໍຍາມໃດແມ່ນສຳຄັນ?
ຟລໍແນ່ໃຈວ່າສຳຄັນກັບເດັກແດງ ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 6 ເດືອນ ຫາ 16 ປີ. ນີ້ແມ່ນໄລຍະເວລາຂອງແຂ້ວນ້ຳນົມ ແລະ ແຂ້ວຖາວອນ. ແຕ່ຜູ້ໃຫຍ່ກໍມີຜົນປະໂຫຍດຈາກທາດຟລໍ. ການຄົ້ນຄ້ວາໃໝ່ຊິໃຫ້ເຫັນວ່າ ຟລໍສະເພາະທີ່ -ຈາກຢາຖູແຂ້ວ ແລະ ນ້ຳຢາບ້ວນປາກກັບວິທີປີ່ນປົວຟລໍ- ແມ່ນສໍາຄັນໃນຂະບວນການຕ້ານການເປັນແຂ້ວແມງກໍຄືເພື່ມການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຂອງແຂ້ວ. ນອກຈາກນີ້, ບາງຄົນທີ່ມີອາການສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດແຂ້ວແມງສູງ, ດັ່ງນັ້ນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປີ່ນປົວຟລໍເພີ່ມເຕີມ. ເພີ່ນແມ່ນຄົນທີ່:

  • ປາກແຫ້ງ: ກໍໄດ້ເອີ້ນເປັນພະຍາດປາກແຫ້ງ, ປາກແຫ້ງສາຍເຫດຍ້ອນອາການ Sjogren, ຢາບາງຊະນິດ ( ຢາພຸ້ມແພ້, ຢາແກ້ໂລກໂສກເສົ້າ, ຢາຕ້ານ Histamine, ຢາຄວາມດັນເລືອດສູງ) ແລະ ຄົນທີ່ປີ່ນປົວດ້ວຍການສາຍແສງ. ຂາດນ້ຳລາຍເຮັດໃຫ້ການຫຍຸ້ງຍາກໃນການດຸ່ນດຽງທາດກົດ.
  • ພະຍາດເຟັນແຂ້ວ: ພະຍາດເຟັນແຂ້ວຍັງໄດ້ເອີ້ນເປັນເຟັນແຂ້ວອັກເສບ, ເຊື້ອຈຸລີນຊີອາດຈະສຳຜັດກັບແຂ້ວ ແລະ ຮາກແຂ້ວເຮັດໃຫ້ມີອາການສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດແຂ້ວແມງ.
  • ປະຫວັດເປັນແຂ້ວແມງ, ຖືແຂ້ວຄາວ, ແຂ້ວຂົວ ຫຼື ດອກຕິດແຂ້ວ. ຖ້າເຈົ້າມີໂອກາດເປັນແຂ້ວແມງງ່າຍຕ້ອງໄປຫາທັນຕະແພດເພື່ອເພີ່ມທາດຟລໍ.Nissei Blog