custom_mouthguard.jpg

ອັັນຄົງສະພາບແຂ້ວ


ອັັນຄົງສະພາບແຂ້ວ
ອັນຄົງສະພາບແຂ້ວແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍມັນໄດ້ລື່ມຢູ່ນຳອຸປະກອນກິລາ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ບັນດານັກກິລາທີ່ຫຼື້ນປະເພດກິລາຄື: ເຕະບານ, ບານສົ່ງ.....
ປະລິຍາເອກ ທ່ານ Wiliam Godwin, ໄດ້ຖືເປັນພໍ່ຂອງອັນຄົງສະພາບແຂ້ງບຸກຄົນ ແລະ ບັນດາຊຽວຊານທັນຕະແພດເວົ້າວ່າ "ອັນຄົງສະພາບແຂ້ວບໍ່ມີແຕ່ວ່າປະຢັດແຂ້ວ, ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດພ່ອນການກະທົບຕໍ່ຫົວ ແລະ ຄໍຄືການກະທົບຄາງກະໄຕຫັກ, ມັນ ເຄື່ອນໄວຄືການຫຼຸດຊິກ, ຫຼຸດແຮງກະທົບຍ້ອນລົ້ມ ຫຼື ການກະທົບເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຫຼີ້ນກິລາ. "ທ່ານ Godwin ເວົ້າວ່າອັນຄົງສະພາບແຂ້ງບຸກຄົນໃຊ້ສະບາຍກ່ວາໂຕທີ່ສໍາເລດຮູບ. ພວກເຮົາເຫັນວ່າອັນຄົງສະພາບແຂ້ວທີ່ໃຊ້ສະບາຍ, ເດັກນ້ອຍກໍສາມາດໃຊ້ໄດ້. ອັນຄົງສະພາບແຂ້ວໃນຫຼີ້ນກິລາທີ່ເໝາະສົມຕ້ອງໄດ້ຮັກສາດີ, ສະດວກສະບາຍ, ຫົດຢຶດ, ກັນແຮງດື່ງ, ບໍ່ມີກີນ, ບໍ່ມີລົດຊາດ, ບໍ່ໃຫຍ່, ບໍ່ກິກຂວາງໃນການອອກສຽງ ແລະ ຫາຍໃຈ (ນີ້ແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ສຳຄັນກ່ວາໝູ່), ພໍດີ ແລະ ມີຄວາມໜາທີ່ເໝາະສົມ. ບໍ່ໂຊກດີຢູ່ບ່ອນວ່າ, ສັບ ປະກອບຫຼາຍປະເພດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ, ນັບແຕ່ຢູ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກິລາຮອດໄດ້ເຮັດທັນຕະແພດເຮັດສະເພາະ.
ອັນຄົງສະພາບແຂ້ວທີ່ດີໄດ້ເລື່ມຕົ້“ອັນຄົງສະພາບແຂ້ວ" ໄດ້ໃຊ້ລວມໆ ແລະ ທົ່ວໄປນດ້ວຍການພິມປາກທີ່ດີ - ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມັນແຈບດີ. ອັນຄົງສະພາບແຂ້ວໄດ້ເຮັດດ້ວຍເຕັກນິກຕີເປັນແພ່ນບາງໆທີ່ທັນສະໄໝ, ເພື່ອໃຫ້ແຈບດີທີ່ສຸດ ແລະ ສະຍາຍຢູ່ຫ້ອງ Labo.

ອັນຄົງສະພາບແຂ້ວສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍສີ ແລະ ມີຄວາມໜາຕ່າງກັນຂຶ້ນກັນປະເພດກິລາ, ພວກເຮົາແນະນຳເຮັດບາງທີ່ສຸດຢູ່ເພດານເພື່ຶອໃຫ້ສະບາຍໃນການອອກສຽງ ແລະ ຫາຍໃຈ.
ພວກເຮົາສາມາດອອກແບບອັນຄົງສະພາບແຂ້ວຕາມສີ ແລະ Logo ຂອງທີມງາມເຈົ້າ. ພອກເຮົາຈະໄປຫາທີມງານເພື່ອພີມປາກ ແລະ ຕິດອັນຄົງສະພາບແຂ້ວໂດຍຢ່າງນ້ອຍ 10 ອັນຄົງສະພາບແຂ້ວທີ່ຕ້ອງການ.
ນອນກັດແຂ້ວ ແລະ ສຸຂະພາບແຂ້ວ ຫຼາຍຄົນມັກນອນກັດແຂ້ວ ແລະ ກັດແຂ້ວແໜ້ນເລື້ອຍໆ. ນອກກັດແຂ້ວບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຖຶກກະທົບ ແລະ ມີຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບແຂ້ວ.

ສາຍເຫດຂອງນອນກັດແຂ້ວ?
ບາງເທື່ອນອນກັດແຂ້ວອາດຈະຍ້ອນ stress ຫຼື ກັງວົນ, ມັນເກີດຂຶ້ນຕອນນອນ ແລະ ບາງເທື່ອອາດຈະຍ້ອນການກັດຫຍ້ຳຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ແຂ້ວສັບສົນ.

ເຮັດຈັງໃດຈຶ່ງຮູ້ວ່າຕົວເອງນອນກັດແຂ້ວ?
ຍ້ອນມັນເກີດຂຶ້ນຕອນນອນ, ດັ່ງນັ້ນຫຼາຍຄົນຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າຕົວເອງນອນກັດແຂ້ວ. ແຕ່ວ່າປວດຫົວ, ເຈັບຄາງກະໄຕແມ່ນອາການສະເໜີຂອງນອນກັດແຂ້ວ. ບາງຄົນຮູ້ຕົວເອງນອນກັດແຂ້ວຍ້ອນໝູ່ໄດ້ຍີນຕອນກາງຄືນ. ຖ້າເຈົ້ານອນກັດແຂ້ວຕ້ອງໄປຫາທັນຕະແພດ. ທັນຕະແພດຈະກວດກາແຂ້ວ ແລະ ຄາງກະໄຕເພື່ອຮູ້ສາຍເຫດຄື: ແຂ້ວທີ່ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໄວ ຫຼື ຜິດປົກກະຕິ.

ເປັນຫຍັງນອນກັດແຂ້ວຈຶ່ງມີຜົນເສຍ?
ໃນບາງກໍລະນີນອນກັດແຂ້ວແບບຊຳເຮືອອາດຈະເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຫັກ, ແຂ້ວຄອນ ແລະ ເສຍແຂ້ວໄດ້. ນອນກັດແຂ້ວເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຫ້ຽນ. ເມື່ອບັນຫານີ້ເກີດຂຶ້ນ, ບາງເທື່ອອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ວິທີປີ່ນປົວຄື: ແຂ້ວກລາວ, ແຂ້ວຂົວ, ປົວຮາກ, ຝັງຮາກທຽມ, ເຄີ່ງຄາງກະໄຕ ແລະ ໝົດປາກ. ນອນກັດແຂ້ວບໍ່ມີແຕ່ວ່າມີຜົນເສຍ ແລະ ພາໃຫ້ແຂ້ວເສຍໄດ້ຍັງມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄາງກະໄຕ, ສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການໄດ້ຍີນ, ຂະມັບປັ່ນປ່ວນ, ບາງເທື່ອເຮັດໃຫ້ຄົງໃບໜ້າປ່ຽນແປງໄດ້.

ເຮັດຈັງໃດຂ້ອຍຈະເຊົານອນກັດແຂ້ວ?
ທັນຕະແພດຕິດອັນຄົງສະພາບແຂ້ວເມື່ອເຈົ້ານອນກັດແຂ້ວ. ຖ້າ Stress ແມ່ນສາຍເຫດຂອງນອນກັດແຂ້ວ, ເຈົ້າຕ້ອງຖາມທັນຕະແພດ ຫຼື ທ່ານໝໍຈິດວິທີເພື່ອຫຼຸດ Stress. ສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາກຽວກັບ Stress, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍລາຍການອອກກໍາລັງກາຍ, ໃຊ້ກາຍຍະບໍາບັດ, ກິນຢາຜັກຜ່ອນກ້າມຊີ້ນ.

ວິທີທີ່ຊ່ວຍເຊົານອນກັດແຂ້ວ:
ຫຼີກລ້ຽງ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນອາຫານການກິນທີ່ມີ Caffeine ຄື Cola Socola

ບໍ່ກິນເຫຼົ້າ
ບໍ່ກັດບິກ ຫຼື ທຸກສີ່ງຢ່າງທີ່ບໍ່ແມ່ນອາຫານ.​ ຫຼີກລ້ຽງການຫຍ້ໍາເຂົ້າໜົມຊີງກົມຍ້ອນມັນເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ມຄາງກະໄຕເຮັດວຽກຫຼາຍພາໃຫ້ກັດແຂ້ວແໜ້ນ ແລະ ນອນກັດແຂ້ວ.
ຕົວເອງພະຍາຍາມຝຶກບໍ່ກັດແຂ້ວແໜ້ນ ແລະ ນອນກັດແຂ້ວ. ຖ້າເຈົ້າຮູ້ຕົວວ່າກຳລັງກັດແຂ້ວແໜ້ນ ຫຼື ນອນກັດແຂ້ວ, ວາງຫຼີ້ນໃສ່ລະຫວ່າງຄາງກະໄຕສອງຄ້າງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຄາງກະໄຕໄດ້ຜັກຜ່ອນ.
ຜັກຜ່ອນກ້າມຊີ້ນຄາງກະໄຕດ້ວຍການເຕັ່ງຖົງອຸ່ນໃສ່ບ່ອນແກ້ມທາງໜ້າຂອງຕີ່ງຫູ.
Nissei Blog