oral_surgery.jpg

ຜ່າຕັດຜົ້ງປາກ


ຜ່າຕັດຜົ້ງປາກ
ແຂ້ວປົ່ງບໍ່ພົ້ນ.

ແຂ້ວຊາວ ຫຼື ເອີ້ນວ່າແຂ້ວໂຄບໃຫຍ່ທີ 3, ແມ່ນແຂ້ວທີ່ປົ່ງສຸດທ້າຍ. ບາງເທື່ອແຂ້ວເຫຼັ້ມນີ້ປົ່ງຂຶ້ນອອກຈາກເຟັນ ແລະ ກະດູກຄາງກະໄຕພໍດີເພື່ອໃຫ້ມັນປົ່ງຂຶ້ນໄດ້, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ເປັນຈັງຊິ. ສ່ວນຫຼາຍແຂ້ວຊາວທີ່ປົ່ງບໍ່ພົ້ນ ຫຼື ປົ່ງສ່ວນໃດສ່ວນໜື່ງອອກຈາກເຟັນ, ເພີ່ນເອີ້ນວ່າ ແຂ້ວປົ່ງບໍ່ພົ້ນລະຫວ່າງກະດູກຄາງກະໄຕ ແລະ ເຟັນແຂ້ວ. ແຂ້ວຊາວປົ່ງບໍ່ພົ້ນອາດຈະເກີດການໄຂ່, ເຈັບ, ອັກເສບເຟັນອ້ອມແຂ້ວຊາວ. ຕື່ມອີກວ່າແຂ້ວຊາວປົ່ງບໍ່ພົ້ນອາດຈະມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ແຂ້ວທາງຄ້າງ, ເຟັນ ແລະ ກະດູກ. ບາງເທື່ອອາດຈະສ້າງຂຶ້ນເປັນຖົງນ້ຳ ຫຼື ກ້ອນເບົ້າທຳລາຍກະດູກຄາງກະໄຕ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນທັນຕະແພດແນະນຳວ່າຄວນຜ່າຕັດແຂ້ວຊາວທີ່ປົ່ງບໍ່ພົ້ນອອກ.

ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ແຂ້ວຊາວທີ່ປັ່ງບໍ່ພົ້ນຕ້ອງການຖອນ, ແຂ້ວເຫຼັ້ມອື່ນຄື: ແຂ້ວແງ, ແຂ້ວໂຄບນ້ອຍກໍອາດຈະພົບບັນຫານີ້.
ເສຍແຂ້ວ
Implant ແມ່ນການເລືອກສໍາລັບເສຍແຂ້ວຍ້ອນອຸປະຕິເຫດ, ການຊືມເຊື້ອ ຫຼື ການທົດແທນໃຫ້ຄາງກະໄຕທຽມ. Implant ແມ່ນວັດຖຸຄືຮາກແຂ້ວໄດ້ຜ່າຕັດເພື່ອວາງໃສ່ກະດູກ ແລະ ໃຫ້ແຂ້ວທຽມຕັ້ງຢູ່ເທິງ. ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຝັງ Implant ໄດ້ຕ້ອງມີກະດູກທີ່ພຽງພໍ, ບໍ່ມີການຕິດເຊື້ອ, ມີສຸຂະພາບຜົ້ງປາກດີ.

ບັນຫາກ່ຽວກັບຄາງກະໄຕ:

 • ການຂະຫຍາຍຂອງຄາງບໍ່ສົມສ່ວນກັນ. ນຳບາງຄົນ, ຄາງກະໄຕເທິງ ແລະ ລຸ່ມຜິດປົກກະຕິໃນການຂະຫຍາຍ. ດັ່ງນັ້ນມີການຫຍຸ້ງຍາກໃນການເວົ້າ, ຫຍ້ຳ, ກືນ ແລະ ຫາຍໃຈ. ບາງບັນຫາຄືແຂ້ວປົ່ງບໍ່ຊື່ແຖວອາດຈະປັບແປ່ງດ້ວຍດອກຕິດແຂ້ວ ແລະ ອຸປະກອນດັດແຂ້ວ. ແຕ່ບັນຫາຍາກກ່ອນນັ້ນຕ້ອງຜ່າຕັດເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍໝົດຄາງກະໄຕ ຫຼື ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງຄາງກະໄຕເບື້ອງເທິງ, ລຸ່ມ ຫຼື ທັງສອງເບື້ອງເຂົ້າທີ່ຕັ້ງໃຫ້ເໝາະສົມ, ຮັບໜ້າທີການດີ ແລະ ແຂງແຮງ.
 • ເພີ່ມຄວາມແຈບຂອງຄາງກະໄຕທຽມ: ສຳລັບຄົນທີ່ຖືຄາງກະໄຕທຽມຄັ້ງທຳອິດ, ການຜ່າຕັດຜົ້ງປາກອາດຈະປັບແປງໄດ້ການຜິດພາດຂອງຄາງກະໄຕກ່ອນການເຮັດຄາງກະໄຕທຽມເພື່ອຮັກສາໄດ້ຄວາມແຈບ. ຜ່າຕັດກໍຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບຖືຄາງກະໄຕທຽມໄດ້ທົນກ່ວາ. ໃນກໍລະນີຮຸ້ນແຮງ, ຜ່າຕັດອາດຈະເອົາກະດູກເພີ່ມໃສ່ບ່ອນທີ່ມີກະດູກນ້ອຍ.
 • ການປັ່ນປ່ວນຂອງຂໍ້ຕໍ່ຂະມັບຄາງກະໄຕ: ປັ່ນປ່ວນຂອງຂໍ້ຕໍ່ຂະມັບຄາງກະໄຕ - ບໍລິເວັນຢູ່ທາງໜ້າຂອງຫູບ່ອນພົບກັນຂອງກະໂລກຫົວ ແລະ ຄາງກະໄຕລຸ່ມ, ມັນແມ່ນສາຍເຫດຂອງອາການເຈັບຫົວ ແລະ ໃບໜ້າ. ສ່ວນຫຼາຍຄົນເຈັບທີ່ປັ່ນປ່ວນຂອງຂໍ້ຕໍ່ຂະມັບຄາງກະໄຕຈະໄດ້ປີ່ນປົວປະສົມກັບການໃຫ້ຢາ, ກາຍຍະບຳບັດ ຫຼື ອັນຄົງສະພາບແຂ້ວເອົາໄວ້ຫຍ້ຳ. ບາງເທື່ອ, ຜ່າຕັດຂໍ້ຕໍ່ແມ່ນການເລືອກສຳລັບກໍລະນີຍາກ ແລະ ບັ່ງມະຕິເປັນກໍລະນີພິເສດຂອງຄາງກະໄຕ.


ຖອນແຂ້ວ:
ສາຍເຫດຕ້ອງຖອນແຂ້ວ:

 • ແຂ້ວຊາວປົ່ງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ປົ່ງບໍ່ພົ້ນ.
 • ແຂ້ວເປັນແມງ, ແຂ້ວແຕກ ຫຼື ຖືກກະທົບທີ່ປີ່ນປົວບໍ່ໄດ້
 • ແຂ້ວນ້ຳນົມບໍ່ຫຼົ່ນກິດຂວາງການປົ່ງຂອງແຂ້ວຖາວອນ.
 • ການດັດແຂ້ວຕ້ອງການຖອນແຂ້ວຈຶ່ງໄດ້ຜົນດີ.


ຜ່າຕັດດັດແປງຄາງກະໄຕ:

ຜ່າຕັດດັດແປງຄາງກະໄຕ ແມ່ນການຜ່າຕັດຜົ້ງປາກ ແລະ ຄາງກະໄຕ.​ເຫດຜົນຂອງການຜ່າຕັດດັດແປງຄາງກະໄຕແມ່ນ:

 • ການປັ່ນປ່ວນຂອງຂະມັບຄາງກະໄຕສາຍເຫດຍ້ອນການກະທົບ ຫຼື ການຜິດປົກກະຕິ.
 • ການຖືກກະທົບ
 • ແຂ້ວຫ້ຽນຍ້ອນນອນກັດແຂ້ວ ຫຼື ກັດແຂ້ວແຮງ.
 • ການຜິດທີ່ຕັ້ງຂອງຄາງກະໄຕ ແລະ ໂຄງໃບໜ້າບໍ່ເໝາະສົມ.


ທັນຕະແພດຈະສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າຜ່າຕັດເມື່ອຮູ້ວ່າກໍລະນີຂອງເຈົ້າຜ່າຕັດຈະດີກ່ອນ.
Nissei Blog