gum_disease_4.jpg

ແຕ່ສຳຄັນວ່າວຽກນີ້ຕ້ອງໄດ້ເຮັດເປັນປະຈຳ.


ແຕ່ສຳຄັນວ່າວຽກນີ້ຕ້ອງໄດ້ເຮັດເປັນປະຈຳ.
ເບີ່ງແຍງເຟັນແຂ້ວ.
1. ທຳຄວາມສະອາດຫວ່າງແຂ້ວ.
ສຳຄັນແມ່ນເຈົ້າຕ້ອງຖູແຂ້ວ ແລະ ຈີ້ມແຂ້ວເປັນປະຈຳວັນ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ໃໝຜັດແຂ້ວ, ເຈົ້າຄວນໃຊ້ອຸປະກອນອື່ນໆເພື່ອອາບາໄມຫວ່າງແຂ້ວ. ອຸປະກອນອື່ນໆແມ່ນ: ແປງຖູຫວ່າງແຂ້ວ, ໄມ້ຈີ້ແຂ້ວປະເພດນ້ຳ. ທັງໝົດວິທີນີ້ອາດຈະໄດ້ໃສ່ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອອານາໄມວ່າງແຂ້ວ.

2. ຖູແຂ້ວ ແລະ ເບີ່ງແຍງເຟັນແຂ້ວ.
ທຸກມື້, ເຈົ້າຕ້ອງຖູແຂ້ວສອງເທື່ອຕໍ່ມື້ ແລະ ໃຊ້ໃໝຜັດແຂ້ວຢ່າງນ້ອຍມື້ລະເທື່ອ.
ມີ 5 ຂັ້ນຕອນພື້ນຖານເພື່ອຮັກສາແຂ້ວ ແລະ ເຟັນ.

 • ຖູແຂ້ວ
 • ໃຊ້ໃໝຜັດແຂ້ວ
 • ອັດຕາການກິນເໝາະສົມ
 • ໄປຫາທັນຕະແພດເພື່ອກວດແຂ້ວ
 • ບ້ວນປາກ


ການແນະນໍາໃນການຖູແຂ້ວ:
♦ ຖູແຂ້ວຢ່າງນ້ອຍ 2 ເທື່ອຕໍ່ມື້, ຖ້າສະດວກຖູແຂ້ວຫຼັງຈາກກິນອາຫານ. ຖູແຂ້ວກຳຈັດໄດ້ຄາບຈັບຕິດ, ຢັບຢັ້ງເຊື້ອຈຸລີນຊີ. ເມື່ອເຊື້ອຈຸລີນຊີຈັບຕິດກັບອາຫານ, ຜະລິດທາດກົດ, ທາດກົດພາໃຫ້ເປັນແຂ້ວແມງ.


♦ ວິທີຖູ:

 • ວາງຢາຖູແຂ້ວທີ່ບັນຈຸທາດຟລໍມີຂະໜາດສຳແກນໝາກທົ່ວເທິງຂົນຂອງແປງຖູແຂ້ວ (ໃຊ້ແປງຖູແຂ້ວຂົນອ່ອນ).
 • ວາງແປງຖູແຂ້ວຢູ່ໃນມູມ 45 ກັບໜ້າກ້ຽງຂອງແຂ້ວ.
 • ເຄື່ອນເໜັງແປງຖູແຂ້ວດ້ວຍການປີ່ນມົນ.
 • ຖູໜ້າຫຍ້ຳແຂ້ວ. ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າຂົນຂອງແປງຖູແຂ້ວເຂົ້າໄປເຖີງຫວ່າງແຂ້ວ.
 • ຖູແບບວົງມົນເພື່ອອານາໄມດ້ານໃນທາງເບື້ງເທິງ ແລະ ລຸ່ມ.
 • ເພື່ອອານາໄມດ້ານໃນຂອງແຂ້ວທາງໜ້າ, ຕັ້ງຊື່ແປງຖູແຂ້ວ ແລະ ປັດລົງ.
 • ຖູລີ້ນນຳ.

ຫຼັງການຖູແຂ້ວໄດ້ 2-3 ນາທີ, ບ້ວນປາກດ້ວຍນ້ໍາ.
ປ່ຽບແປງຖູແຂ້ວທຸກ 3-4 ເດືອນ.


ການແນະນຳໃນການໃຊ້ໃໝຜັດແຂ້ວ:
ໃຊ້ໃໝຜັດແຂ້ວມື້ລະເທື່ອ. ໃຊ້ໃໝຜັດແຂ້ວຈະກຳຈັດເສດອາຫານ, ຄາບອາຫານໃນຫວ່າງແຂ້ວ, ບ່ອນທີ່ແປງຖູແຂ້ວບໍ່ມາເຖີງ. ຄາບອາຫານຢູ່ຫວ່າງແຂ້ວມັນຈະແຂງຕົວກາຍເປັນຫີນປູນ, ຕ້ອງໄດ້ຂູດດ້ວຍທັນຕະແພດ.
ດື່ງໃໝຜັດແຂ້ວຍາວ 18 inch, ພັນໃໝຜັດແຂ້ວອ້ອມນີ້ວກາງທັງສອງເບື້ອງ, ເອົາໄວ້ປະມານ 1 inch. ວາງໃໝຜັດແຂ້ວໃນຜົ້ງປາກໃຊ້ນີ້ວຊິດັນໃໝຜັດແຂ້ວໃນຫວ່າງແຂ້ວ. ລະວັງບໍ່ຕ້ອງດັນແຮງຈະກະທົບຕໍ່ເຟັນແຂ້ວ.
ເຄື່ນຍ້າຍໃໝຜັດແຂ້ວຂຶ້ນ, ລົງ ແລະ ອ້ອມເຟັນແຂ້ວ. ໃໝຜັດແຂ້ວຈະເຄື່ອນເປັນຮູບໂຕ C ອ້ອມແຂ້ວ.
Nissei Blog