Occlusion.jpg

ການກັດຫຍ້ຳ.


ການກັດຫຍ້ຳ.
ການຂະຫຍາຍຂອງການກັດຫຍ້ຳ
1. ປັດໃຈທາງກຳມະພັນ

2. ປັດໃຈທາງສະພາບແວດລ້ອມ
ຄວາມລຶ້ງເຄີຍຄື: ນອນກັດແຂ້ວ, ດູດນີ້ວມື້ ຫຼື ດູດກອກຢາສູບ. ອຸປະກອນດັດແຂ້ວທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການກັດຫຍ້ຳ.

3. ແຮງດັນຂອງກ້າມຊີ້ນ
- ເມື່ອແຂ້ວປົ່ງ, ທີ່ຕັ້ງຂອງແຂ້ວຈະໄດ້ຕັດສິນດ້ວຍແຂ້ວເຫຼັ້ມອື່ນ, ນັບທັງຄາງກະໄຕເບື້ອງດຽວກັນ ຫຼື ເບື້ອງກົງກັນຄ້າມ
- ແຂ້ວເຫຼັ້ມໜຶ່ງຂາດກໍເຮັດໃຫ້ແຂ້ວທາງຂ້າງປີ່ນ, ອ່ຽງ.

ໄລຍະການຂະຫຍາຍຂອງສຸດແຂ້ວ:
1. ໄລຍະກ່ອນການປົ່ງຂອງແຂ້ວ.
ໄລຍະນີ້ນັບແຕ່ມື້ເກີດຫາ 6 ເດືອນ.
ໄລຍະນີ້ຕົ້ນແຂ້ວການຫັນເປັນຂອງການຊຽມໄດ້ສຳເລດ. ການຂະຫຍາຍກ່ຽວກັບຂະໜາດກໍໄດ້ສຳເລດ. ດັ່ງນັ້ນ, ແມ່ນປະລອງໃຫ້ແຂ້ວທີ່ມີຮູບຮ່າງໝັ້ນຄົງແລ້ວເພື່ອເໝາະສົມກັບການຂະຫຍາຍຂອງຄາງກະໄຕຢ່າງໄວວາ. ຄາງກະໄຕຕ້ອງຂະຫຍາຍເພື່ອຕອບສະໜອງການເໝາະສົມກັບແຂ້ວທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍແລ້ວແຕ່ແຂ້ວທາງໜ້າຫາແຂ້ວທາງຫຼັງ.

2. ໄລຍະແຂ້ວນ້ຳນົມ.
- ແຂ້ວນ້ຳນົມເລີ່ມປົ່ງແຕ່ຕອນອາຍຸ 6 ເດືອນ, 2-2,5 ປີ ຈຶ່ງສໍາເລດ.
- ແຂ້ວໂຄບໃຫຍ່ເຫຼັ້ມທີໜຶ່ງຂອງແຂ້ວຖາວອນຈະເລີ່ມປົ່ງຢູ່ດ້ານໄກຂອງແຂ້ວໂຄບໃຫຍ່ເຫຼັ້ມທີສອງຂອງແຂ້ວນ້ຳນົມ. ເມື່ອບັນດາເຫຼັ້ມແຂ້ວປົ່ງຂຶ້ນທຳອິດມັນຈະແຈບກັນແບບຫົວຕໍ່ຫົວ.
- ເມື່ອແຂ້ວທາງໜ້າຂອງແຂ້ວຖາວອນປົ່ງຂຶ້ນ, ມັນຈະຫ່າງອອກ,​ເພີ່ນເອີ້ນວ່າແມ່ນໄລຍະ “ໂຕເປັດຂີ້ຮ້າຍ “. ບ່ອນຫ່າງນີ້ຈະແຈບດີເມື່ອແຂ້ວແງປົ່ງຂຶ້ນ.
- ປະມານ 6- 7 ປີ ເດັກມີແຂ້ວນ້ໍານົມ 20 ເຫຼັ້ມ.
- ບາງເທື່ອການປົ່ງຂຶ້ນຂອງແຂ້ວໄດ້ຢັບຢັ້ງດ້ວຍເສັ້ນໃຍຢູ່ເທິງ.
- ລະດັດ Leeway ຂອງຄາງກະໄຕເທິງແມ່ນ 1,8mm. ໃນການຂະຫຍາຍປົກກະຕິ, ລະດັດ Leeway ຈະໄດ້ແຈບຄິດດ້ວຍການເຄື່ອນໄປຫາດ້ານໃກ້ຂອງແຂ້ວໂຄບໃຫຍ່ທີໜຶ່ງຂອງແຂ້ວຖາວອນ.

3. ໄລຍະແຂ້ວຖາວອນ.
ລະດັບການກັດຫຍ້ຳລະຫວ່າງຄາງກະໄຄເທິງ ແລະ ຄາງກະໄຄລຸ່ມໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງໝັ້ນຄົງເມື່ອເຫຼັ້ມສຸດທ້າຍຂອງແຂ້ວນ້ຳນົມໄດ້ຫຼົ່ນອອກ. ແຂ້ວຖາວອນໄດ້ໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນໄລຍະນີ້.
Nissei Blog