periodontic.jpeg

ປະລິທັນ


ປະລິທັນ
ພະຍາດປະລິທັນແມ່ນອັນຕະລາຍຍ້ອນມັນບໍ່ເຈັບ, ບໍ່ສະແດງອາການຫຍັງເລີຍ.​ 80% ຄົນອາເມລິກາໃນໄວອາຍຸ 45 ປີລຳບາກຍ້ອນພະຍາດປະລິທັນ ແລະ 4 ໃນ 5 ຄົນນັ້ນບໍ່ຮູ້ຕົວເອງເປັນພະຍາດ. ແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນເມື່ອທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ເໝາະສົມຢູ່ບ້ານ ແລະ ໄປກວດນຳທັນຕະແພດເປັນປະຈຳເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການສ່ຽງການຂະຫຍາຍຂອງພະຍາດ.
ປີ່ນປົວພະຍາດປະລິທັນແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງເມື່ອເຟັນແຂ້ວ ແລະ ກະດູກເບົ້າແຂ້ວຖຶກທຳລາຍ. ສາຍເຫດຂອງພະຍາດປະລິທັນຈຳນວນໜື່ງແມ່ນການອານາໄມຜົ້ງປາກບໍ່ຖຶກ, ພະຍາດທົ່ວໄປ ແລະ ສູບຢາ.​ເຟັນແຂງແຮງເຮັດໃຫ້ແຂ້ວງາມຂຶ້ນ, ກໍຄືຂອບຮູບອ້ອມໃບຮູບ. ເມື່ອເຟັນແຂ້ວບໍ່ແຂງແຮງ, ເຟັນອາດຈະຫົດ ຫຼືໄຂ່ບ່ວມ, ແດງ. ໃນໄລຍະຊ້າຂອງພະຍາດປະລິທັນ, ກະດູກເບົ້າແຂ້ວຖືກທຳລາຍ, ແຂ້ວອາດຈະເຄື່ອນຍ້າຍ, ແຂ້ວຄອນ ແລະ ຫຼົ່ນອອກ. ນີ້ບໍ່ມີແຕ່ວ່າມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການຫຍ້ຳອາຫານ ແລະ ອອກສຽງເທົ່ານັ້ນ, ຍັງທຳລາຍຮ່ອຍຍີ້ມຂອງເຈົ້າ.
ພະຍາດປະລິທັນມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ໜື່ງ ຫຼື ຈຳນວນໜື່ງອະໄວຍະວະປະລິທັນຄື: ເອັນອ້ອມຮາກແຂ້ວ, ກະດູກເບົ້າແຂ້ວ, ເຟັນແຂ້ວ, cement. ບາງເທື່ອມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການຈັບຈອງຂອງແຂ້ວ, ຄາບອາຫານເກີດອາການອັບເສບແມ່ນສາຍເຫດຕົ້ນຕໍ່. ກໍ່ລະນີເຟັນແຂ້ວອັກເສບ, ພະຍາດຈະບໍ່ຮຸ້ນແຮງ, ເປັນກ່ອນພະຍາດປະລິທັນ, ບາງເທື່ອບໍ່ຂະຫຍາຍເປັນພະຍາດປະລິທັນ.
ຄາບອາຫານແມ່ນສາຍເຫດທຳອິດຂອງເຟັນແຂ້ວອັກເສບ, ຄາບອາຫານຕິດກັບ, ປ່ຽນສີ ແລະ ມີເຊື້ອພະຍາດຫຼາຍຊະນິດຕິດຢູ່ເທິງ ແລະ ລຸ່ມເຟັນແຂ້ວ. ຄາບອາຫານເກີດຂຶ້ນປະມານຈັກນາທີຫຼັງຈາກຖູແຂ້ວ. ເຊື້ອຈຸລີນຊີໄດ້ຊອກເຫັນໃນຄາບອາຫານມີສານຜິດຈະກະຕຸກກັບເຟັນແຂ້ວ. ເຟັນແຂ້ວຈະເກີດການອັກເສບ,ແດງ ແລະ ໄຂ່ບ່ວມ, ເລືອດອອກງ່າຍ. ຖ້າການກະຕຸກນີ້ຍືນຍາວຈະເຮັດໃຫ້ເຟັນຍະອອກຈາກແຂ້ວ ແລະ ເກີດຖົງປະລິທັນ. ຖ້າຖູແຂ້ວ ແລະ ໃຊ້ໃໝຜັດແຂ້ວບໍ່ລະອຽດ, ຄາບອາຫານຈະແຂງຕົວເອີ້ນວ່າເປັນຄາບຫີນປູນ. ຄາບຫີນປູນອາດຈະຢູ່ເທິງ ແລະ ລຸ່ມເຟັນແຂ້ວ.

ຜ່າຕັດປະລິທັນ
ຖ້າຖົງປະລິທັນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນແຕ່ທັນຕະແພດບໍ່ທຳຄວາມສະອາດໄດ້ ຫຼື ບາດແຜບໍ່ດີດ້ວຍວິທີປີ່ນປົວທົ່ວໄປ, ຈຳເປັນຕ້ອງແຫກເສັ້ນໜື່ງເພື່ອທຳຄວາມສະອາດຖົງປະລິທັນ. ປົກກະຕິວຽກນີ້ໄດ້ເຮັດດ້ວຍທ່ານໝໍຜ່າຕັດປະລິທັນໂດຍການທຳມືນສະເພາະທີ່, ເມື່ອເຟັນໄດ້ປີ້ນຂຶ້ນ, ທັນຕະແພດຈະອານາໄມ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເຟັນໄດ້ຕັ້ງຢູ່ບ່ອນເກົ່າ. ປົກກະຕິໄດ້ຫຍິບຈັກເຂັມ ແລະ ບາດແຜຈະເຊົາດີ.
ອານາໄມ ແລະ ປີ່ນປົວພະຍາດປະລິທັນຈະໄດ້ຫຼີກລ້ຽງຖ້າເຈົ້າອານາໄມຜົ້ງປາກແຂ້ວໄດ້ລະອຽດ. ໜື່ງໃນຈຳນວນສາຍເຫດທີ່ຕ້ອງໄປກວດເປັນປະຈຳເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາທີ່ຮຸ້ນແຮງ. ຖ້າເຈົ້າຂ້ອງຄາກ່ຽວກັບວິທີການອານາໄມຜົ້ງປາກ, ທັນຕະແພດແມ່ນການເລືອກທີ່ດີເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ເຈົ້າໄດ້.
Nissei Blog