root_canal_therapy2.jpg

ປີ່ນປົວຮາກແຂ້ວ.


ປີ່ນປົວຮາກແຂ້ວ.
ນວນແຂ້ວຖືກທຳລາຍດ້ວຍການເປັນແຂ້ວແມງ ຫຼື ການກະທົບ. ມັນຈະຢັບຢັ້ງການສົ່ງເລືອດຫານວນແຂ້ວເຮັດໃຫ້ນວນແຂ້ວມີການອັກເສບ, ອາດຈະເປັນອັບແຊ ແລະ ເຈັບແຂ້ວ. ຖ້າແຂ້ວບໍ່ໄດ້ປີ່ນປົວ, ການອັກເສບຈະແຜ່ລາມໄປທົ່ວຫ້ອງນວນແຂ້ວ, ອາດຈະຕ້ອງຖອນແຂ້ວ. ປີ່ນປົວຮາກແຂ້ວ (ເອົານວນແຂ້ວອອກ) ປະກອບ 2 ຫຼື ຫຼາຍຂັ້ນຕອນ. ຂັ້ນຕອນທຳອິດແມ່ນເອົາບວນແຂ້ວທີ່ຕາຍອອກຈາກຫ້ອງນວນແຂ້ວ ແລະ ນວນແຂ້ວ. ອັບແຊຈະໄດ້ກຳຈັດໃນຂັ້ນຕອນນີ້. ຂັ້ນຕອນທີສອງແມ່ນອັດຫ້ອງນວນແຂ້ວ. ປີ່ນປົວຮາກໄດ້ຄວບຄຸມດ້ວຍການທຳມືນສະເພາະທີ່.

ຂະບວນການປີ່ນປົວຮາກແຂ້ວ:

  1. ທຳມືນ, ເປີດຫ້ອງນວນແຂ້ວ
  2. ວັດແທກຄວາມຍາວຂອງຫ້ອງນວນແຂ້ວ
  3. ກຳຈັດນວນແຂ້ວທີ່ບໍ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີການຕິດເຊື້ອ, ລ້າງ, ແປງຮູບຫ້ອງນວນແຂ້ວ.
  4. ອັດຫ້ອງນວນແຂ້ວ


ເປັນຫຍັງຕ້ອງປີ່ນປົວຮາກແຂ້ວ?
ສາຍເຫດຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນການອັກເສບ. ຜົ້ງແມງໃດໜຶ່ງເລິກບໍ່ໄດ້ປີ່ນປົວແມ່ນສາຍເຫດຕົ້ນຕໍ່ຂອງອັກເສບນວນແຂ້ວ.​ ແຂ້ວແມງທໍາລາຍເຄືອບ ແລະ ເນື້ອແຂ້ວ. ຖ້າບໍ່ປີ່ນປົວຮາກອາດຈະຖືກຖອນອອກ. ເກັບໄວ້ແຂ້ວແທ້ຂອງເຈົ້າດີກ່ວາ, ຫຼີກລ້ຽງໄດ້ການຝັງຮາກທຽມ, ແຂ້ວຂົວ. ຖ້າແຂ້ວເສຍໜຶ່ງເຫຼັ້ມ, ແຂ້ວຂ້າງຄຽງກໍເຄື່ອນຍ້າຍ,​ ຍັງໄດ້ຮັບແຮງຫຍ້ຳເກີນໄປ.

ຂັ້ນຕອນການປີ່ນປົວຮາກແຂ້ວ:
ກວດ ແລະ ບົ່ງມະຕິ: ທັນຕະແພດຈະຖາມ ແລະ ໃຊ້ Test ບົ່ງມະຕິຄື:  Testໄຟຟ້າ, Test ອຸນຫະພູມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງບັ່ງມະຕິ.

ວັດແທກຄວາມຍາວຂອງຫ້ອງນວນແຂ້ວ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງນວນແຂ້ວ:
ທຳອິດທັນຕະແພດຈະທຳມືນອ້ອມຕົວແຂ້ວ, ກ່ອນນັ້ນເຈົ້າອາດຈະໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຈັບດ້ວຍອາຍ Nitrous Oxide. ທັນຕະແພດຈະມີຫຼາຍວິທີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກັງວົນໃຫ້ເຈົ້າ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນທັນຕະແພດຈະເປີດຫ້ອງນວນແຂ້ວ, ກຳຈັດນວນແຂ້ວຕາຍ. ທັນຕະແພດວັດແທກຄວາມຍາວຂອງຫ້ອງນວນແຂ້ວເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຫ້ອງນວນແຂ້ວໄດ້ທຳຄວາມສະອາດຮອດປາຍຮາກ ແລະ ປະລິມານວັດສະດຸຈະເອົາເຂົ້າ.
ວັດແທກຄວາມຍາວເຮັດວຽກ, ທັນຕະແພດຈະໃຊ້ຟີມ X-ray ຫຼື ເຄື່ອງແທກຄວາມຍາວປາຍຮາກ. ຫຼັງຈາກວັດແທກຄວາມຍາວຂອງຫ້ອງນວນແຂ້ວ,​ ທັນຕະແພດຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືສະເພາະເພື່ອເອົານວນແຂ້ວອອກໃຫ້ໝົດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງນວນແຂ້ວດ້ວຍຢາຂ້າເຊື້ອເພື່ອປີ່ນປົວ ແລະ ກັນໄວ້ການຕິດເຊື້ອ

ແຂ້ວແຕ້ລະເຫຼັ້ມມີຈຳນວນຫ້ອງນວນແຂ້ວຕ່າງກັນ:

  • ແຂ້ວທາງໜ້າເບື້ອງເທິງມີ 1 ຫ້ອງນວນແຂ້ວ.
  • ແຂ້ວທາງໜ້າເບື້ອງລຸ່ມມີ 1 ຫຼື 2 ຫ້ອງນວນແຂ້ວ.
  • ແຂ້ວໂຄບນ້ອຍມີ 1 ຫຼື 2 ຫ້ອງນວນແຂ້ວ.
  • ແຂ້ວໂຄບໃຫຍ່ມີ 3 ຫຼື 4 ຫ້ອງນວນແຂ້ວ.

ສ່ວນຫຼາຍໃນທຸກກໍລະນີ, ຫຼັງຈາກປີ່ນປົວຮາກຕ້ອງເຮັດແຂ້ວຄາວ. ແຂ້ວຄາວຊ່ວຍຟື້ນຟູຄວາມຍາວຂອງແຂ້ວ ແລະ ຮັກສາແຂ້ວບໍ່ຫັກ. ຄວນບົ່ງໃຊ້ໃສ່ແຂ້ວຄາວຫຼັງຈາກທີ່ປົວຮາກແລ້ວ.

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອາດຈະເກີດຂຶ້ນ:
ສ່ວນຫຼາຍໃນທຸກກໍລະນີ, ເຈົ້າຈະບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບໃນຕະຫຼອດໄລຍະການປີ່ນປົວຮາກ. ທັນຕະແພດຈະທຳມືນແຂ້ວ ແລະ ອະໄວຍະວະອ້ອມຂ້າງ. ໃນໄລຍະການປີ່ນປົວຖ້າເຈັບຕ້ອງເວົ້າກັນທັນຕະແພດ. ບາງຄົນຢ້ານເຂັມສັກຢາມືນຫຼາຍກ່ວາການປີ່ນປົວຮາກ. ປະຈຸບັນຢາມືນທາ ແລະ ລະບົບທຳມືນແບບທັນສະໄໝບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບໃນການທຳມືນ. ຖ້າເຈັບທັນຕະແພດຈະປ່ຽນວິທີທຳມືນ. ຊອກຮູຮາກອາດຈະຫຍຸ້ງຍາກ, ແຕ່ຖ້າຊອກບໍ່ໄດ້ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ຮູຮາກແຂ້ວທັງໝົດບໍ່ໄດ້, ແຂ້ວຈະອັກເສບຄືເກົ່າ. ອາການນີ້ກໍເກີດຂຶ້ນຖ້າຮູຮາກແຂ້ວບໍ່ໄດ້ແທກຊັດເຈນ ຫຼື ນວນແຂ້ວທີ່ອັກເສບ ແລະ ມີການຕິດເຊື້ອຢູ່ປາຍຮາກຍັງຢູ່. ຕື່ມອີກວ່າ, ຮາກແຂ້ວມີຫຼາຍຮູຮາກກໍເຮັດໃຫ້ທັນຕະແພດຊອກຍາກ.

ເຄື່ອງມືອາດຈະຫັກໃນຮູຮາກ. ຖ້າຮູຮາກສະອາດແລ້ວສ່ວນທີ່ຫັກອາດຈະເອົາໄວ້ໃນແຂ້ວ. ຖ້າຮູຮາກແຂ້ວຍັງບໍ່ທັນສະອາດ, ເຄື່ອງມືທີ່ຫັກຕ້ອງເອົາອອກ. ປົກກະຕິ, ເອົາອອກຈາກເບື້ອງເທິງ, ແຕ່ບາງກໍລະນີຕ້ອງຜ່າຕັດປາຍຮາກເພື່ອເອົາເຄື່ອງມືອອກ. ທັນຕະແພດຈະແຫກເຫືອກເພື່ອເຫັນປາຍຮາກ, ຕັດປາຍຮາກ ແລະ ເຂົ້າປາຍຮາກເອົາເຄື່ອງມືອອກ. ເຄື່ອງໄຟຟ້າທົດລອງນວນແຂ້ວຫ້າມໃຊ້ນຳຄົນເຈັບໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຫົວໃຈ ຫຼື ເຄື່ອງໄຟຟ້າໃດກໍຕາມ.

ເວລາປີ່ນປົວ:

  • ປີ່ນປົວປາຍຮາກອາດຈະປະຕິບັດໃນໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍເທື່ອ, ຂຶ້ນກັບກໍລະນີ. ຖ້າກໍລະນີບໍ່ຍາກຈະສຳເລດໃນເທື່ອດຽວ. ບາງເຫຼັ້ມປີ່ນປົວຍາກຍ້ອນຢູ່ໃນທີ່ຕັ້ງຍາກ, ບາງເຫຼັ້ມມີຮາກຫຼາຍກ່ວາເຫຼັ້ມອື່ນ, ດັ່ງນັ້ນປີ່ນປົວດົນກ່ວາ.
  • ບາງເຫຼັ້ມປາຍຮາກງໍຈະຊອກຍາກ.Nissei Blog