kids_smiling.jpg

ເບີ່ງແຍງແຂ້ວໃຫ້ເດັກນ້ອຍ


ເບີ່ງແຍງຜົ້ງປາກແຂ້ວໃຫ້ເດັກຄວນເລີ່ມແຕ່ຕອນໃດ?
ເບີ່ງແຍງຜົ້ງປາກໄດ້ເລີ່ມກ່ອນເຫຼັ້ມແຂ້ວທຳອິດທີ່ປົ່ງ.
ສະມາຄົມທັນຕະແພດເດັກອາເມລິກາແນະນຳ:
ເດັກເກີດໃໝ່ຫາ 6 ເດືອນ:

 • ທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ເດັກແດງດ້ວຍກອມແປດ ຫຼື ໃຊ້ແປ່ງຖູແຂ້ວສະເພາະຂອງເດັກແດງຫຼັງກິນອາຫານ ແລະ ກ່ອນນອນ.
 • ຂໍຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານໝໍເດັກກຽວກັບເພີ່ມເຕີມທາດຟລໍ.
 • ກຳນົດການກິນ (ກິນນົມເຕົ້າ ຫຼື ດູດນົມແມ່)


6 ຫາ 12 ເດືອນ:

 • ໃນໄລຍະນີ້, ແຂ້ວເຫຼັ້ມທຳອິດຈະປັ່ງຂຶ້ນ, ຕ້ອງປຶກສາຄວາມຄິດເຫັນຂອງທັນຕະແພດເດັກ.
 • ຖູແຂ້ວຫຼັງຈາກກິນອາຫານ ແລະ ກ່ອນນອນດ້ວຍແປ່ງຖູແຂ້ວອ່ອນ.
 • ເດັກຮຽນຍ່າງຕ້ອງລະວັງການກະທົບໃບໜ້າ.


12 ຫາ 24 ເດືອນ:
.ປະຕິບັດຕາມຂະບວນການກວດ ແລະ ອານາໄມ, ຕາມຄຳແນະນຳຂອງທັນຕະແພດເດັກ. ເວົ້າລວມແລ້ວກວດ ແລະ ອານາໄມແຂ້ວໄດ້ແນະນຳເຮັດທຸກໆ 6 ເດືອນໃຫ້ທັງເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່.
.ລູກຂອງເຈົ້າເລີ່ມຮຽນບ້ວນປາກ, ອາຍຸນີ້ແຂ້ວນ້ຳນົມສ່ວນຫຼາຍປົ່ງຂຶ້ນໝົດແລ້ວ, ຕອນຖູແຂ້ວໃຊ້ຢາຖູແຂ້ວສຳເມັດໝາກທົ່ວ, ຢາຖູແຂ້ວມີທາດຟລໍທີ່ເໝາະສົມ

ອັດຕາການກິນ ແລະ ເບີ່ງແຍງຜົ້ງປາກແຂ້ວໃນເດັກນ້ອຍ:

 • ສະມາຄົມ AAPD ແນະນໍາຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກມີອັດຕາການກິນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຮັກສາສຸຂະພາບທົ່ວໄປ ແລະ ຜົ້ງປາກແຂ້ວ.
 • ຖາມທັນຕະແພດເດັກກ່ຽວກັບອັດຕາການກິນໃຫ້ເດັກ.
 • ບໍ່ສະສົມອາຫານທີ່ມີນ້ຳຕານ ແລະ snack, ມີແຕ່ຊື້ອາຫານຍ່ອຍໃນກໍລະນີພິເສດ.
 • ກຳນົດການກິນ snack, ເລືອກ snack ທີ່ມີສານອາຫານຫຼາຍ.
 • ອັດຕາການກິນໃຫ້ສົມດູນ, ອາຫານທີ່ມີທາດແປ້ງ ແລະ ນ້ຳຕານໃຫ້ກິນໃນຄາບຫຼັກ.
 • ບໍ່ໃຫ້ເດັກດູດເຕົ້ານົມ, ນ້ຳໝາກໄມ້ເວລານອນ.
 • ຖ້າຫຍ້ຳເຂົ້າໜົມຊີງອົມຕ້ອງເລືອກປະເພດທີ່ບໍ່ມີນ້ຳຕານ.


Fluoride
ເປັນຫຍັງເດັກຕ້ອງການຟລໍ?
ຟລໍແມ່ນທາດທີ່ສຳຄັນໃຫ້ເດັກໝົດທຸກຄົນ. ເຊື້ອຈຸລີນຊີໃນຜົ້ງປາກຈະປະສົມກັບນ້ຳຕານສ້າງສານກົດທຳລາຍແຂ້ວ. ຟລໍຊ່ວຍຮັກສາບໍ່ໃຫ້ແຂ້ວຖືກທາດກົດທຳລາຍ ແລະ ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການເປັນແຂ້ວແມງ.

ຄວນປະສົມນົມກັບນ້ຳບັນຈຸທາດຟລໍໃຫ້ເດັກກິນ?
ຕາມ ADA, ໃຊ້ນ້ໍາບັນຈຸຟລໍປະສົມກັບນົມແມ່ນປອດໄພ, ແຕ່ມີອາການສ່ຽງໜ້ອຍໜຶ່ງຕໍ່ການໍຊື່ມທາດຟລໍ. ແຕ່ວ່າຖ້າເຈົ້າເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ອາດຈະຖາມທ່ານໝໍເດັກ ຫຼື ທັນຕະແພດ.

ຖ້າຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່ນ້ຳບໍ່ໄດ້ມີການຫັນເປັນຟລໍ, ເຈົ້າຄວນເຮັດແນວໃດ?
ກວດກາກະແສນ້ຳເພື່ອຮູ້ວ່ານ້ຳບັນຈຸທາດຟລໍ ຫຼື ບໍ່? ຖ້າບໍ່ມີ, ຖາມທ່ານໝໍເດັກ ຫຼື ທັນຕະແພດວ່າເດັກມີອາການສ່ຽງຕໍ່ແຂ້ວແມງບໍ່? ທ່ານມໍຈະແນະນຳໃຫ້ເຈົ້າຊື້ນ້ຳທີ່ບັນຈຸຟລໍ ຫຼື ສັ່ງຢາທີ່ມີຟລໍໃຫ້ເດັກ.

ເພີ່ມເຕີ່ມທາດຟລໍໃຫ້ເດັກດ້ວຍວິທີໃດ?
ມີຫຼາຍແຫ່ງທີ່ບັນຈຸຟລໍ, ຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນຢູ່ນຳນ້ຳ ແລະ ຢາຖູແຂ້ວທີ່ບັນຈຸຟລໍ. ຟລໍກໍໄດ້ຊອກເຫັນຢູ່ນຳອາຫານການກິນ. ຍ້ອນດັ່ງນັ້ນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກມີອັດຕາການກິນຢ່າງດູ່ນດຽງດ້ວຍການຊຽມ ແລະ ວີຕາມີນ D ຫຼາຍແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຜົ້ງປາກແຂ້ວ. ທັນຕະແພດເດັກກໍແນະນໍາຄວນທາຟລໍໃນແຕ່ລະເທື່ອມາກວດແຂ້ວຂອງແຕ່ລະໄລຍະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເດັກ.

ໃຫ້ເດັກໃຊ້ຢາຖູແຂ້ວທີ່ບັນຈຸຟລໍໃນເວລາໃດ?
ສະມາຄົມທັນຕະແພດເດັກອາເມລິກາແນະນຳ, ເດັກນ້ອຍກ່ວາ 2 ປີ ໃຊ້ນ້ອຍດຽວ, ເດັກ ແຕ່ 2-5 ປີ ໃຊ້ສຳແກນໝາກທົ່ວ.

ຕິດຟລໍແມ່ນຫຍັງ? ປະສົມນົມກັບນ້ຳທີ່ບັນຈຸຟລໍເຮັດໃຫ້ອາການນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່?
ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໃຊ້ນ້ຳທີ່ບັນຈຸຟລໍປະສົມນົມໃຫ້ເດັກມີອາການສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຟລໍຂອງແຂ້ວ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຕິດເບົ່າບາງ. ຕິດຟລໍປະກົດເຫັນເປັນຈຸດດ່າງຂາວເທິງໂຕແຂ້ວ. ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ພົບເຫັນເມື່ອທັນຕະແພດກວດແຂ້ວ.
Nissei Blog