gum_disease_61.jpg

ທຳຄວາມສະອາດແຂ້ວ.


ທຳຄວາມສະອາດແຂ້ວ.
10 ສາຍເຫດຕ້ອງທໍາຄວາມສະອາດແຂ້ວ:

ອານາໄມແຂ້ວດີແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ, ບໍ່ມີແຕ່ວ່າເຮັດໃຫ້ງາມທາງນອກ, ຍັງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ. ການອານາໄມແຂ້ວບໍ່ດີອາດຈະພາໃຫ້ມີບັນຫາກ່ຽວກັບພະຍາດທົ່ວໄປກັບພະຍາດທັນຕະກຳຄືພະຍາດ: ເຟັນແຂ້ວ, ຊຶມເຊື້ອ, ທຳລາຍກະດູກ, ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ອື່ນໆ. ໄປກວດເປັນປະຈຳ ແລະ ອານາໄມແຂ້ວດີອາດຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫານີ້ກໍຄືຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າມີສຸຂະພາບຜົ້ງປາກ ແລະ ແຂ້ວດີ.

1. ເພື່ອປ້ອງກັນການເປັນມະເຮັງຜົ້ງປາກ.
ຕາມອົງການມະເຮັງຜົ້ງປາກ, ຢູ່ອາເມລິກາຄົນຕາຍຍ້ອນມະເຮັງຜົ້ງປາກແມ່ນຊົ່ວໂມງລະຄົນ. ເມື່ອເຈົ້າໄປກວດສຸຂະພາບຜົ້ງປາກ, ທ່ານໝໍຈະກວດພົບມະເຮັງຜົ້ງປາກ, ພະຍາດຈະໄດ້ປີ່ນປົວໃຫ້ເຊົາຂາດຖ້າໄດ້ກວດພົບໄວ.

2. ເພື່ອປ້ອງກັນການເປັນພະຍາດເຟັນແຂ້ວ.

ພະຍາດເຟັນແຂ້ວແມ່ນພະຍາດທີ່ມີການຕິດເຊື້ອຢູ່ເຟັນແຂ້ວ ແລະ ກະດູກເບົ້າແຂ້ວ ແລະ ເປັນສາຍເຫດຕົ້ນຕໍ່ຂອງການເສຍແຂ້ວໃນຜູ້ໃຫຍ່. ຖ້າໄດ້ບົ່ງມະຕິທັນທີ່, ພະຍາດນີ້ຈະປີ່ນປົວໄດ້ ແລະ ຟື້ນຟູ. ຖ້າບໍ່ໄດ້ປີ່ນປົວພະຍາດເຟັນຈະຮຸ້ນແຮງ. ທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ກວດກາເປັນປະຈຳ, ໃຊ້ໃໝຜັດແຂ້ວ ແລະ ຖູແຂ້ວມື້ໜຶ່ງສອງເທື່ອແມ່ນປັດໃຈທີ່ສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນພະຍາດຂອງເຟັນແຂ້ວ.

3. ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບລວມ.
ບັນດາການຄົ້ນຄ້ວາໃກ້ໆນີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການກ່ຽວຂ້ອງຂອງການເຈັບຫົວໃຈ ແລະ ຕາຍກະທັນຫັນກັບພະຍາດເຟັນແຂ້ວ, ຍ້ອນອານາໄມຜົ້ງປາກບໍ່ໄດ້ດີ. ອານາໄມແຂ້ວດ້ວຍການຂູດຫີນປູນທຸກໆ 6 ເດືອນຊ່ວຍໃຫ້ແຂ້ວ ແລະ ເຟັນແຂງແຮງ, ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນອາການສ່ຽງເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຕາຍກະທັນຫັນ.

4. ເພື່ອໃຫ້ແຂ້ວແຂງແຮງ.
ນັບແຕ່ເມື່ອຮູ້ພະຍາດເຟັນແຂ້ວເປັນສາຍເຫດຕົ້ນຕໍ່ຂອງການເສຍແຂ້ວໃນຜູ້ໃຫຍ່, ຕ້ອງໄປກວດເປັນປະຈຳ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດ, ຖູແຂ້ວ ແລະ ໃຊ້ໃໝຜັດແຂ້ວແມ່ນສຳຄັນເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບແຂ້ວ. ຮັກສາສຸຂະພາບແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງກໍໝາຍຄວາມວ່າສ້າງໄດ້ໜ້າທີການຫຍ້ຳ ແລະ ສຸຂະພາບທົ່ວໄປໄດ້ດີຂຶ້ນ.

5. ກວດພົບບັນຫາກ່ຽວກັບແຂ້ວໄວ

ທັນຕະແພດຈະກວດພົບທຸກອາການສະແດງອອກຂອງບັນຫາກ່ຽວກັບແຂ້ວ ແລະ ເຟັນແຂ້ວ. ກວດພົບແຂ້ວແມງຕອນຫາກໍເປັນໃໝ່ ແລະ ພະຍາດເຟັນຈະປີ່ນປົວງ່າຍກ່ວາ. ຖ້າບັນຫານີ້ບໍ່ໄດ້ປີ່ນປົວບາງເທື່ອຕ້ອງປົວຮາກ, ຜ່າຕັດເຟັນ ຫຼື ຖອນແຂ້ວ.

6. ຮັກສາສຸຂະພາບຜົ້ງປາກແຂ້ວ.
ອານາໄມຜົ້ງປາກແຂ້ວຈະຊ່ວຍຮັກສາສຸຂະພາບຜົ້ງປາກແຂ້ວຂອງເຈົ້າ. ທ່ານໝໍຈະກວດ ແລະ ປີ່ນປົວບັນຫາກ່ຽວກັບຜົ້ງປາກ ແລະ ແຂ້ວຂອງເຈົ້າ.

7. ໃຊ້ປະກັນທັນຕະແພດ.
ປະກັນທັນຕະແພດຈະໄດ້ຊຳລະໃຫ້ທັງໝົດການທຳຄວາມສະອາດແຂ້ວ ແລະ ກວດກາເປັນປະຈຳທຸກໆ 6 ເດືອນ. ຕ້ອງສວຍໂອກາດນີ້ເຈົ້າຈະປະຢັດມຸນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍໃຫ້ການປີ່ນປົວພະຍາດຜົ້ງປາກແຂ້ວຍ້ອນການອານາໄມບໍ່ດີ.

8. ອອກແຜນການການປີ່ນປົວ.
ຖ້າທັນຕະແພດຂອງເຈົ້າກວດພົບບັນຫາໃດກໍຕາມກ່ຽວກັບຜົ້ງປາກແຂ້ວຂອງເຈົ້າ, ເພີ່ນກໍຕ້ອງອອກແຜນການການປີ່ນປົວ. ແຜນການການປີ່ນປົວນີ້ຈະມີລາຄາຂອງແຕ່ລະເທື່ອປີ່ນປົວ, ເຈົ້າອາດຈະປຶກສາກ່ອນ.

9. ເພື່ອໃຫ້ມີຮ່ອຍຍີ້ມທີ່ຂາວ, ໃສ.
ອານາໄມຜົ້ງປາກອາດຈະກຳຈັດໄດ້ຄາບຕິດຍ້ອນຢາສູບ, ກ່າເຟ ແລະ ຊາ. ໃນການທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ແຂ້ວ, ແຂ້ວກໍໄດ້ຂັດເຫຼືມ. ຜົນຈະເປັນຈັ່ງໃດ? ຮ່ອຍຍີ້ທີ່ຂາວ ແລະ ໃສກ່ວາ.

10. ເພື່ອກັນໄວ້ບໍ່ໃຫ້ມີກີ່ນປາກ.
ການຄົ້ນຄ້ວາໃຫ້ເຫັນວ່າປະມານ 85%, ຄົນທີ່ມີກີ່ນປາກແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ຍັງໄດ້ເອື້ນວ່າພະຍາດທີ່ມີກີ່ນປາກຕ້ອງມີບັນຫາໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບຜົ້ງປາກແຂ້ວ. ອານາໄມຜົ້ງປາກດີແມ່ນວຽກທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີກີ່ນປາກ. ໄປກວດກາເປັນປະຈຳ ແລະ ອານາໄມໃຫ້ສະອາດແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຈົ້າຮັກສາອານາໄມຜົ້ງປາກໄດ້ດີ.

ທຳຄວາມສະອາດແຂ້ວຢູ່ລຸ່ມເຟັນ (ຂູດຫີນປູນລຸ່ມເຟັນ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດມູມແຂ້ວ)
ຖ້າຄາບອາຫານ ແລະ ຄາບຫີນປູນຍັງຕິດຢູ່, ຈະແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ເຊື້ອຈຸລີນຊີທີ່ຂະຫຍາຍຕົວ. ເຊື້ອຈຸລີນຊີທີ່ມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ເຟັນ, ໝາຍຄວາມວ່າເຟັນແຂ້ວຈະມີເລືອດອອກງ່າຍ. ເຈົ້າອາດຈະຮູ້ໃນເມື່ອເຈົ້າຖູແຂ້ວ ຫຼື ກິນອາຫານ ແຂ້ວຈະມີເລືອດອອກໜ້ອຍໜຶ່ງ. ນີ້ແມ່ນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງພະຍາດເຟັນແຂ້ວເອື້ນວ່າເຟັນອັກເສບ.​ ຖ້າເປັນເຟັນແຂ້ວອັກເສບເຈົ້າຕ້ອງໄປຫາທັນຕະແພດເພື່ອທຳຄວາມສະອາດແຂ້ວ ແລະ ຜັດເຫຼືອມ. ເພື່ນອາດຈະສະເໜີນ້ຳຢາບ້ວນປາກທີ່ບັນຈຸ Chlorhexidine (ຕົວຢ່າງ  Corsodyl ຢູ່ອັງກິດ) ແລະ ຈະແນະນຳໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ເຮັດຈັ່ງໃດຈຶ່ງຖູແຂ້ວ, ຈີ້ມແຂ້ວໄດ້ຜົນ. ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ໃຫຍ່ມີລະດັບໃດໜຶ່ງຂອງພະຍາດເຟັນແຂ້ວ.

ຖ້າພະຍາດເຟັນແຂ້ວບໍ່ໄດ້ປີ່ນປົວ, ອາການຈະຮຸ້ນແຮງຂຶ້ນ, ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ໂຄງສ້າງຕ່າງໆ,​ ເຮັດໃຫ້ເກີດຖົງປະລິທັນ. ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ເຊື້ອຈຸລິນຊີຈະທຳລາຍຫຼາຍກ່ວາ.
ພະຍາດເຟັນແຂ້ວອາດຈະທຳລາຍໂຄງສ້າງຈັບຈ່ອງຂອງແຂ້ວ, ສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຄອນ. ບັນຫາວ່າ, ຮອດຂັ້ນຕອນພະຍາດຮຸ້ນແຮງບໍ່ມີອາການສະແດງອອກ. ຈຸດເສຍຢູ່ບ່ອນວ່າການທຳລາຍໂຄງສ້າງຈັບຈ່ອງຂອງແຂ້ວແມ່ນຟື້ນຟູບໍ່ໄດ້. ຈຸດດີ, ຖ້າພະຍາດເຟັນແຂ້ວໄດ້ປີ່ນປົວໃນໄລຍະກຳລັງຂະຫຍາຍ, ມັນອາດຈະເຊົາ ແລະ ດີຂຶ້ນ. ເພື່ອກັນພະຍາດກ່ຽວກັບເຟັນແຂ້ວຂະຫຍາຍ, ທັນຕະແພດອາດຈະປຶກສາການປີ່ນປົວພະຍາດປະລິທັນ, ທຳຄວາມສະອາດແຂ້ວແມງ. ວຽກນີ້ເພື່ອກຳຈັດເຊື້ອຈຸລີນຊີໃນຖົງປະລິທັນ ແລະ ສະໜອງບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການເພື່ອປີ່ນປົວໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການອານາໄມແຂ້ວທົ່ວໄປກັບການອານາໄມຢູ່ລຸ່ມເຟັນແຂ້ວແມ່ນຫຍັງ?
ຂູດຫີນປູນພື້ນຖານແມ່ນຂະບວນການກຳຈັດຄາບຫີນປູນ. ຈັດການຮາກແຂ້ວແມ່ນການຜັດເຫຼື້ອມ ຮາກແຂ້ວ ແລະ ກຳຈັດໂຄງສ້າງແຂ້ວທີ່ມີການຕິດເຊື້ອ. ຖ້າເຈົ້າເປັນພະຍາດເຟັນແຂ້ວ ຫຼື ຖົງປະລິທັນ, ຈະມີຫີນປູນຢູ່ລຸ່ມເຟັນແຂ້ວ.

ມັນຊິເຈັບບໍ?
ຂຶ້ນກັບຄວາມເລີກຂອງຖົງ, ລະດັບການຜິດປົກກະຕິຂອງຮາກແຂ້ວ, ທ່ານໝໍອາດຈະທຳມືນດັ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສະບາຍ. ບໍ່ຕ້ອງເກັງໃຈເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບທັນຕະແພດຂອງເຈົ້າ ຫຼື ອານາໄມຈັ່ງໃດໃຫ້ດີທີ່ສຸດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລຳຄານ.
ໃນກໍລະນີຖົງບໍ່ເລີກຫລາຍ, ອາດຈະມີນ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີການລຳຄານໃນຕະຫຼອດໄລຍະການປີ່ນປົວ-ໃນເວລາບໍ່ທຳມືນ.

ໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດໃນການປີ່ນປົວ?
ຕາມປົກກະຕິຖົງເຟັນແຂ້ວເລີກ ແລະ ໜ້າກ້ຽງຂອງຮາກແຂ້ວຫຍາບ, ອານາໄມ ແລະ ຈັດການໜ້າກ້ຽງຂອງຮາກອາດຈະໄດ້ແບ່ງເປັນ ¼ ໃຫ້ແຕ່ລະມື້ນັດ. ຕົວຢ່າງ, ເບື້ອງຂວາເບື້ອງເທິງຈະໄດ້ເຮັດໃນມື້ໜຶ່ງ, ສ່ວນຍັງເຫຼືອໄດ້ນັດໃສ່ມື້ໜ້າ. ຫຼື
ເຄີ່ງຂອງຄາງກະໄຕ (ຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ, ເທິງ ຫຼື ລຸ່ມ) ອາດຈະໄດ້ທຳຄວາມສະອາດໃນມື້ໜຶ່ງ.

ທັນຕະແພດອາດຈະໃຊ້ gel ຕ້ານເຊື້ອໃນຖົງປະລິທັນ, ອີກເທື່ອໜຶ່ງໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລໍາຄານ, ຫຼື ອາດຈະລ້າງຖົງປະລິທັນດ້ວຍຢາຕ່າງໆຄື Chlorhexidine
ບັນດາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນ?

  • ການລຳຄານອາດຈະປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກການຈັດການໜ້າກ້ຽງຂອງຮາກແຂ້ວ.
  • ຄາງກະໄຕອາດຈະຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໄວກັບອຸນຫະພູ້ມ,​ເລືອດອາດຈະຊື່ມອອກ.
  • ຢາແກ້ປວດຄື Ibuprofen ດີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຈັບປວດ, ແຕ່ອາດຈະໃຫ້ຢາແຮງກ່ວາຖ້າຈຳເປັນ.
  • ຖູແຂ້ວ ແລະ ໃຊ້ໃໝຜັດແຂ້ວອາດຈະຢຸດໃຊ້ ຫຼື ໃຊ້ແບບຄ່ອຍໆ.
  • ບ້ວນປາກດ້ວຍນ້ຳເກືອ ຫຼື ນ້ຳຢາບ້ວນປາກ ChlorhexidineNissei Blog