url.jpg

ເຮັດແຂ້ວຂາວ


ເຮັດແຂ້ວຂາວ
ຕາມເວລາແຂ້ວຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ປ່ຽນສີ ແລະ ແຂ້ວເຫຼືອງຍ້ອນອາຍູ ຫຼື ຄວາມລຶ້ງເຄີຍຄື: ດື່ມກາເຟ,ຊາ, ເຫຼົ້າ, ສູບຢາ. ປະຈຸບັນນີ້ດ້ວຍການທັນສະໄໝຂອງເຕັກນິກ, ມີຫຼາຍວິທີ່ເຮັດແຂ້ວຂາວຕ່າງກັນ. ຮ່ອຍຍີ້ມຂອງເຈົ້າຈະຂາວຂຶ້ນດ້ວຍຫຼາຍວິທີ່ຕ່າງກັນ.
ຊະນິດເຮັດແຂ້ວຂາວ:
1.    ເຮັດແຂ້ວຂາວຢູ່ຄລີນິກ: ດ້ວຍ gel ເຮັດຂາວ ແລະ ສາຍແສງ.
2.    ເຮັດແຂ້ວຂາວຢູ່ບ້ານ: ເຮັດຖາດສະເພາະເຮັດແຂ້ວຂາວ ແລະ ເທ gel ຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດ ແຂ້ວຂາວຢູ່ບ້ານ.
ຂະບວນການເຮັດແຂ້ວຂາວຢູ່ຄລີນິກ:
-       ຕີລາຄາ ແລະ ເລືອກປະເພດແຂ້ວກ່ອນການເຮັດແຂ້ວຂາວ.
-       ໃຊ້ທາດຮັກສາເຟັນແຂ້ວ.
-       Gel ເຮັດຂາວທາໃສ່ແຂ້ວ.
-       ສາຍແສງ Laser ວິນາທີ, ເຮັດຄືນຖ້າຕ້ອງການ
-       Gel ຈະໄດ້ລ້າງສະອາດ ແລະ ປົດທາດຮັກສາເຟັນອອກ.
ດຽວນີ້ເຈົ້າຈະໝັ້ນໃຈດ້ວຍຮ່ອຍຍີ້ມທີ່ຂາວໃສ.
ຂະບວນການເຮັດແຂ້ວຂາວຢູ່ບ້ານ:

-       ເຮັດຖາດພິມປາກບຸກຄົນສຳລັບເຮັດແຂ້ວຂາວ
-       ວາງgel ເຮັດຂາວຢູ່ໃນຫຼອດໃສ່ກັບຖາດຄືການແນະນໍາຂອງທັນຕະແພດ
-       ວາງຖາດໃສ່ປາກໃຫ້ແຈບກັບແຕ່ລະເຫຼັ້ມແຂ້ວ.
ຮັກສາເຮັດແຂ້ວຂາວ:
ຫຼີກລ້ຽງອາຫານທີ່ມີສີຄື: ກາເຟ, ຊາ, ວາຍ, ນ້ຳຫວານ... ແລະ ຢາສູບຢ່າງນ້ອຍ 1 ອາທິດ.
ຖ້າແຂ້ວຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໄວຫຼັງຈາກເຮັດແຂ້ວຂາວດ້ວຍການສາຍແສງ:
-       ຫຼີກລ້ຽງອາຫານທີ່ຮ້ອນ, ເຢັນ ແລະ ທາດກົດຫຼາຍ.
-       ອາດຈະກິນຢາແກ້ປວດຖ້າບໍ່ມີການຫ້າມໃຊ້.
-       ໃຊ້ຢາຖູແຂ້ວຕ້າມຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໄວ ແລະ ນ້ຳບ້ວນປາກທີ່ບັນຈຸຟລໍ.
ຖ້າເຈົ້າຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໄວເມື່ອເຮັດແຂ້ວຂາວຢູ່ບ້ານ:
-       ຖືຖາດເຮັດແຂ້ວຂາວໃນໄລຍະສັ້ນ. (ຕົວຢ່າງ: 2ເທື່ອ, ເທື່ອລະ 30 ຫຼື 60 ນາທີ).
-       ຢູດ 2, 3 ມື້ເພື່ອໃຫ້ແຂ້ວແດເໝາະກັບຂະບວນການເຮັດແຂ້ວຂາວ.
ເຮັດແຂ້ວຂາວປອດໄພບໍ?
ເຮັດແຂ້ວຂາວແມ່ນປອດໄພ, ພວກເຮົາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ປອດໄພໂດຍການແນະນຳຂອງທັນຕະແພດ.
ຜົນຂອງເຮັດແຂ້ວຂາວໄດ້ດົນປານໃດ?
ປະສິດທິຜົນຂອງເຮັດແຂ້ວຂາວໄດ້ຈັກປີ. ບາງຄົນເລືອກເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຂາວຄືນທຸກ 6-12 ເດືອນດ້ວຍການອົມຖາດເຮັດແຂ້ວຂາວ 1-2 ຄືນ.
ມີຜົນຂ້າງຄຽງບໍ?
ບາງຄົນເຈັບມີປະຫວັດຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໄວອາດຈະຮູ້ສຶກໄວກັບຄວາມຮ້ອນ, ເຢັນ ຫຼື ເຟັນ ແລະ ແຂ້ວຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໄວຂັ້ນເບົ່າບາງໃນໄລຍະການປີ່ນປົວ, ແຕ່ອາການນີ້ເປັນຊົ່ວຄາວໃນເວລາຈັກມື້ກໍເຊົາ.
Nissei Blog