bridgebanner.png

ແຂ້ວຂົວ


ແຂ້ວຂົວ
ແຂ້ວຂົວໄດ້ທົດແທນແຂ້ວ 1 ເຫຼັ້ມ ຫຼື ຫຼາຍເຫຼັ້ມທີ່ສູນເສຍ ແລະ ໄດ້ຕິດຄົງທີ່ໃນປາກ. ແຂ້ວຂົວຄົງທີ່ພື້ນຖານປະກອບ 3 ຫົວຫ່ວຍ,​1 ຂົວ (ແຂ້ວທຽມ) ລະຫວ່າງ 2 ແຂ້ວຄຣາວໄດ້ຕິດໃສ່ແຂ້ວຫຼັກ. ຖ້າເຈົ້າມີແຂ້ວ 1 ເຫຼັ້ມ ຫຼື ຫຼາຍເຫຼັ້ມທີ່ສູນເສຍໄປເປັນຊ່ອງຫວ່າງເຈົ້າຄວນເຮັດແຂ້ວຂົວເຊຣາມິກ.

ວັດສະດຸຂອງແຂ້ວຂົວ:

  • ເຊຣາມິກປົກໂລຫະ
  • ເຊຣາມິກ
  • ໂລຫະ

   
ຂໍ້ດີຂອງແຂ້ວຂົວ:

  • ຟຶ້ນຟູຮ່ອຍຍີ້ມ
  • ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການຫຍ້ຳອາຫານ ແລະ ອອກສຽງ
  • ຮັກສາຄົງໃບໜ້າ
  • ເຮັດໃຫ້ແຮງຫຍ້ຳໄດ້ດູ່ນດ່ຽງຍ້ອນແຂ້ວທີ່ເສຍໄດ້ໃສ່ແທນ
  • ຊ່ວຍຮັກສາໜ້າທີ່ການ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງແຂ້ວແທ້.


ຂະບວນການເຮັດແຂ້ວຂົວ:

  • ເທື່ອນັດທຳອິດ: ທັນຕະແພດຈະຝົນແຂ້ວຫຼັກເພື່ອຮອງຮັບໄດ້ຂົວແຂ້ວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນພິມປາກ.
  • ເທື່ອນັດທີສອງ: ແຂ້ວຂົວຈະໄດ້ໃສ່. ໃຊ້ເວລາປີ່ນປົວປະມານ 3-7 ມື້ຂຶ້ນກັບປະເພດຂົວແຂ້ວ.

ຮັກສາແຂ້ວຂົວ:
ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຜົ້ງປາກແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຄວບຄຸມໄດ້ເສດອາຫານທີ່ຕິດຄ້າງ ແລະ ຄາບອາຫານອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຟັນແຂ້ວອັກເສບ. ຕອນນັ້ນຕ້ອງການການປີ່ນປົວແບບເລິກເຊິ່ງວ່າແກ້ແຂ້ວຂົວອອກ, ທຳຄວາມສະອາດລະຫວ່າງແຂ້ວຂົວ ແລະ ແຂ້ວຂ້າງຄຽງ. ຖ້າເຈົ້າຮັກສາຄວາມສະອາດໄດ້ດີ, ແຂ້ວຂົວຈະຄົງຕົວໄດ້ 8-10 ປີ, ຫຼື ອາດດົນກ່ວານັ້ນ.
Nissei Blog