porcelaincrown2.jpg

ແຂ້ວຄຣາວ


ແຂ້ວຄຣາວ
ຄຣາວທັນຕະກຳໄດ້ພັະລະນາຄືອັນສຸບໃສ່ແຂ້ວເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາພາຍນອກ ຫຼື ເພີ່ມຄວາມແຂງ. ຫຼັງການລອງຄຣາວທີ່ເໝາະສົມ, ຄຣາວຈະໄດ້ສຸບໃສ່ແຂ້ວ, ອ້ອມທັງໝົດສ່ວນແຂ້ວທີ່ຢູ່ເທິງເຟັນ.
ຂະບວນການເຮັດແຂ້ວຄຣາວ.

 •  ເທື່ອນັດທຳອິດ: ທັນຕະແພດຈະດັດແປງແຂ້ວໃຫ້ເໝາະສົມ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະພິມປາກ ແລະ ສົ່ງໄປຫ້ອງແຂ້ວທຽມ, ເຈົ້າຈະໄດ້ໃສ່ແຂ້ວຄຣາວຊົ່ວຄາວໃນເວລາຖ້າແຂ້ວຄຣາວຖາວອນ
 •  ເທື່ອນັດທີສອງ: ທັນຕະແພດຈະແກ້ແຂ້ວຄຣາວຊົ່ວຄາວອອກ, ໃສ່ແຂ້ວຄຣາວຖາວອນ. ໃຊ້ເວລາປີ່ນປົວທັງໝົດແມ່ນ 3-7 ມື້ແລ້ວແຕ່ວັດສະດຸໃຊ້ເຮັດແຂ້ວຄຣາວ.

ວັດສະດຸຂອງແຂ້ວຄຣາວ:
♦ ແຂ້ວຄຣາວທີ່ມີໂລຫະ:

 • ຄຣາວເຊຣາມິກ - ໂລຫະ Cr-Co
 • ຄຣາວເຊຣາມິກ - ໂລຫະ Titan
 • ຄຣາວເຊຣາມິກ - ຄຳ (40% ຄໍາ)
 • ຄຣາວເຊຣາມິກ - ຄໍາ (ຄໍາ 18k)

♦ ແຂ້ວຄຣາວທີ່ບໍ່ມີໂລຫະ:

 • ຄຣາວເຊຣາມິກ
 • ຄຣາວ Zirconia
 • ຄຣາວເຊຣາມິກ Cecon

ຂໍ້ດີຂອງແຂ້ວຄຣາວ:

 • ເພີ່ມຄວາມແຂງ ແລະ ຮັກສາແຂ້ວບໍ່ແຂງແຮງ.
 • ຟື້ນຟູແຂ້ວແຕກ.
 • ຮອງຮັບໃຫ້ແຂ້ວຫ້ຽນຮ້າຍແຮງ.
 • ຟື້ນຟູຍ້ອນເຫດຜົນຄວາມງາມຄືແຂ້ວຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານຮູບຮ່າງ ແລະ ມີການປ່ຽນສີແບບຮ້າຍແຮງ.

ຮັກສາແຂ້ວຄຣາວ:

 • ເພື່ອຮັກສາບໍມີຜົນກະທົບ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຄຣາວແຕກ, ຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງກິນອາຫານປະເພດແຂງ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງການນອນກັດແຂ້ວ.
 • ຖູແຂ້ວມື້ໜຶ່ງ 2 ເທື່ອ ແລະ ໄປກວດເປັນປະຈຳ
 • ທຳຄວາມສະອາດຫວ່າງແຂ້ວດ້ວຍໃໝຜັດແຂ້ວ ຫຼື ແປງຖູຫວ່າງແຂ້ວເພື່ອກຳຈັດຄາບອາຫານຢູ່ອ້ອມແຂ້ວ. ຄາບອາຫານຈະເຮັດໃຫ້ເປັນແຂ້ວແມງ ແລະ ເຟັນແຂ້ວອັກເສບ.Nissei Blog