veneer.jpg

ທັນຕະກ


Veneer
Veneer ທັນຕະກຳ

Veneer ທັນຕະກຳ ຫຼື Laminate ເຊລາມິກທັນຕະກໍາແມ່ນການປີ່ນປັວທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ທັນຕະແພດຈະຕິດເຊລາມິກໜຶ່ງແຜ່ນໃສ່ໜ້າກ້ຽງຂອງແຂ້ວ. ມີແຕ່ດ້ວຍການປີ່ນປົວງ່າຍດາຍນີ້ອາດຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມງາມໃຫ້ໜ້າກ້ຽງສ່ວນສີຂຸ່ນຂອງແຂ້ວຈະໄດ້ບັງໄວ້. ບໍ່ຄືການປີ່ນປົວຄວາມງາມທີ່ມີສີຂຸ່ນຕ່າງໆ, Veneer ເຊລາມິກສ້າງໄດ້ຄວາມງາມທຳມະຊາດ. ຍ້ອນວ່າມັນເຮັດດ້ວຍເຊລາມິກ, ແກ້ວຄືທຳມະຊາດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຮຽນແບບທຳມະຊາດຂອງແຂ້ວ.

ຂະບວນການປີ່ນປົວ Veneer
ຂະບວນການນີຕ້ອງການ 3 ເທື່ອນັດກັບທັນຕະແພດ: ເທື່ອທຳອິດເພື່ອຕີລາຄາ, ເທື່ອທີສອງດັດແປງ, ເທື່ອທີສາມເພື່ອຕິດ.

 • ບົ່ງມະຕິ ແລະ ແຜນການການປີ່ນປົວ: ໃນເທື່ອນັດນີ້, ທັນຕະແພດຈະກວດແຂ້ວ, ຮັບປະກັບວ່າແຂ້ວຂອງເຈົ້າຈະເໝາະສົມເຮັດ Veneer ບໍ?
 • ດັດແປງ: ກ່ອນຫານດັດແປງແຂ້ວເພື່ອເຮັດ Veneer, ທັນຕະແພດຈະທໍາມືນສະເພາະທີ່. ຕໍ່ໄປທັນຕະແພດຈະພິມປາກໃຫ້ເຈົ້າ, ແບບແຂ້ວຈະໄດ້ສົ່ງໄປຫາຫ້ອງແຂ້ວທຽມ. Veneer ຊົ່ວຄາວຈະໄດ້ໃສ່ໃນເວລາລໍຖ້າ

Veneer ຖາວອນ.

 • ຕິດ: ກ່ອນການຕິດ Veneer ກັບແຂ້ວ, ທັນຕະແພດຈະລອງວາງ Veneer ໃສ່ແຂ້ວເພື່ອກວດກາການແຈບ ແລະ ສີ. ເມື່ອ Veneer ເໝາະສົມແລ້ວ, ທັນຕະແພດຈະຕິດໃສ່ແຂ້ວເລີຍ.
 • ຕິດຕາມ: ທັນຕະແພດຈະຕ້ອງການໃຫ້ເຈົ້າກັບມາກວດຄືນຫຼັງ 2 ອາທິດເພື່ອກວດກາເຟັນຕອບສະໜອງກັບ Veneer ແລະ ກວດກາ Veneer ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.

ຂໍ້ດີຂອງ Veneer ທັນຕະກໍາ:

 • ເຮັດໃຫ້ຂາວ ແລະ ປົວແປງຮ່ອຍຍີ້ມຂອງເຈົ້າ.
 • ອັດບ່ອນຫ່າງຂອງແຂ້ວ.
 • ເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຍາວ ແລະ ແປງຮູບຮ່າງແຂ້ວ.
 • ແປງແຂ້ວແຕກ, ຫັກ ແລະ ແຂ້ວຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານຮູບຮ່າງ.
 • ບັງຮ່ອຍຕິດ ແລະ ການປ່ຽນສີຂອງແຂ້ວ.

ຮັກສາ Veneer ທັນຕະກໍາ:

 • ຕ້ອງການການເບີ່ງແຍງຢູ່ບ້ານ ແລະ ເບີ່ງແຍງໂດຍສະເພາະຢູ່ຄລີນິກ ທັນຕະກຳຄືແຂ້ວທຳມັຊາດ.
 • ຖູແຂ້ວຢ່າງນ້ອຍ 2 ເທື່ອ/ມື້
 • ໃຊ້ໃໝຜັດແຂ້ວຢ່າງນ້ອຍ 1 ເທື່ອ/ມື້.
 •  ໄປກວດນຳທັນຕະແພດເປັນປະຈຳເພື່ອກວດກາ ແລະ ອານາໄມແຂ້ວ.Nissei Blog