inlay1.jpg

Inlay ແລະ Onlay ທັນຕະກໍາ.


Inlay-Onlay
Inlay ແລະ Onlay ທັນຕະກໍາ.
Inlay ແລະ Onlay ທັນຕະກໍາແມ່ນການຟື້ນຟູເພື່ອດັດແປງແຂ້ວທາງຫຼັງເປັນແມງນ້ອຍຫາປານກາງ. ມັນກໍໄດ້ໃຊ້ເພື່ອຟື້ນຟູແຂ້ວຖືກແຕກ, ຫັກ ບໍ່ຮ້າຍແຮງເທິງຂັ້ນຕ້ອງໃສ່ແຂ້ວຄຣາວ. Inlay ແລະ Onlay ໄດ້ເຮັດດ້ວຍເຊຣາມິກ, Composite, ບາງເທື່ອເຮັດດ້ວຍຄໍາ.​ ຍ້ອນມັນໄດ້ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ມີສີຄ້າຍຄືສີຂອງແຂ້ວແທ້, ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ແທນວັດສະດຸອັດເປັນໂລຫະຢູ່ນຳຄົນເຈັບທີ່ຕ້ອງການຮ່ອຍຍີ້ມເປັນກັນເອງ.

Inlay ທັນຕະກໍາ.
Inlay ທັນຕະກໍາໄດ້ໃຊ້ເພື່ອປີ່ນປົວແຂ້ວທີ່ເປັນແມງ ຫຼື ການກະທົບຢູ່ໜ້າຫຍ້ຳ, ລະຫວ່າງຮ່ອງແຂ້ວ. ມັນໄດ້ໃຊ້ແທນວັດສະດຸອັດເປັນໂລຫະ. ເຮັດ Inlay ຕ້ອງໄດ້ນັດມາ 2 ເທື່ອ:

  • ເທື່ອທຳອິດ: ທັນຕະແພດຈະດັດແປງແຂ້ວ, ພິມປາກ ແລ້ວ ອັດຊົ່ວຄາວ. ທັນຕະແພດຈະສົ່ງແບບແຂ້ວໄປຫ້ອງແຂ້ວທຽມເພື່ອເຮັດ Inlay ຖາວອນ.
  • ເທື່ອທີສອງ: ທັນຕະແພດຈະແກ້ແຜ່ນອັດຊົ່ວຄຣາວອອກ, Inlay ຖາວອນຈະໄດ້ໃສ່.

ຫຼັງຈາກໃສ່ Inlay ຈະບໍ່ເຈັບ, ຖ້າມີພໍຮູ້ສຶກໜ້ອຍໜຶ່ງ, ເຈົ້າສາມາດໄປການປົກກະຕິ. ຍ້ອນ Inlay ແລະ Onlay ເຮັດດ້ວຍເຊຣາມິກທີ່ທົນທານ, ສີຄືສີແຂ້ວ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສ້າງໄດ້ຄວາມງາມທໍາມະຊາດ ແລະ ຄົງຕົວໄດ້ຍາວນານ. ມັນຍັງຊ່ວຍຢັບຢັ້ງເຊື້ອຈຸລີນຊີທຳລາຍ ແລະ ການເກີດເປັນແຂ້ວແມງ.
 
Onlay ທັນຕະກໍາ
ຖ້າວ່າ Inlay ໄດ້ອອກແບບເພື່ອປີ່ນປົວແຂ້ວທີ່ເປັນແມງຢູ່ໜ້າຫຍ້ໍາ ແລະ ຮ່ອງແຂ້ວ, ທີ່ Onlay ໄດ້ໃຊ້ເມື່ອແຂ້ວແມງຫຼາຍດ້ານ. Onlay ໄດ້ໃສ່ຄ້າຍຄື Inlay.

  • ເທື່ອທຳອິດ: ທັນຕະແພດຈະດັດແປງແຂ້ວ, ພິມປາກ ແລ້ວ ອັດຊົ່ວຄາວ. ທັນຕະແພດຈະສົ່ງແບບແຂ້ວໄປຫ້ອງແຂ້ວທຽມເພື່ອເຮັດ Inlay ຖາວອນ.
  • ເທື່ອທີສອງ: ທັນຕະແພດຈະແກ້ແຜ່ນອັດຊົ່ວຄຣາວອອກ, Inlay ຖາວອນຈະໄດ້ໃສ່.

ຄື Inlay ທັນຕະກໍາ, Onlay ໄດ້ ເຮັດສີຄືສີແຂ້ວແທ້ບໍ່ຈໍາແນກໄດ້ຖ້າເບີ່ງດ້ວຍຕາເປົ່າ. Onlay ກໍຊ່ວຍໃນການຮັກສາແຂ້ວຍ້ອນມັນຕ້ອງການຝົນແຂ້ວນ້ອຍ. ຜົນປະໂຫຍດຂອງ Onlay ແມ່ນຮັກສາແຂ້ວຈາກການກະທົບ, ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບຫຼີກລ້ຽງໄດ້ການປີ່ນປົວບຽດຢຶດຄື: ແຂ້ວຄຣາວ, ແຂ້ວຂົວ ແລະ ຝັງຮາກທຽມ.

ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໄພພິບັດຂອງ Inlay/Onlay
ການປີ່ນປົວແຂ້ວແມງ Inlay/Onlay ຊ່ວຍກໍານົດຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໄວ ແລະ ເສຍແຂ້ວແທ້. ແຕ່ວ່າມັນກໍມີຜົນເສຍ ແລະ ໄພພິບັດ. ຄົນເຈັບອາດຈະຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໄວໃນຈັກມື້ຫຼັງການປີ່ນປົວ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການເຮັດ Inlay/Onlay
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການເຮັດ Inlay/Onlay ຂຶ້ນກັບລະດັບຂອງທັນຕະແພດ ແລະ ວິຊາການຂອງຫ້ອງແຂ້ວທຽມ. ຕິດຕາມຕາຕະລາງລາຄາ Inlay/Onlay ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮູ້ລາຍລະອຽດ.
Nissei Blog