Filling2.jpg

ອັດແຂ້ວ.


ອັດແຂ້ວ.
Composite ແມ່ນວັດສະດຸອັດແຂ້ວທີ່ມີສີຄືສີແຂ້ວແທ້. Composite ໄດ້ປະສົມດ້ວຍບັນດາເມັດແກ້ວ ແລະ ຫີນແກ້ວໜູມານ. ດັ່ງນັ້ນ, ສ້າງໄດ້ຄວາມທົນທານ ແລະ ຕ້ານແຮງກຳລັງໄດ້ດີສຳລັບຟື້ນຟູຂະໜາດໜ້ອຍ, ປານກາງ, ແມ່ນຕ້ອງການທີ່ຕ້ານແຮງກຳລັງຈາກການກັດຫຍ້ຳ.​ ມັນໄດ້ໃຊ້ສໍາລັບແຂ້ວທາງໜ້າ ແລະ ແຂ້ວທາງລັງ. Composite ໄດ້ອັດໃສ່ຜົ້ງແມງຫຼັງຈາກທັນຕະແພດດັດແປງແຂ້ວລະອຽດແລ້ວ. ຜົນທີ່ໄດ້ແມ່ນແຜ່ນອັດ Composite ນ້ອຍກ່ວາແຜ່ນອັດ Amalgam. ອັດ Composite ໃສ່ເວລາຫຼາຍກ່ວາອັດ Amalgam. ຍ້ອນວ່າອັດ Composite ແຂ້ວຕ້ອງໄດ້ທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ແຫ້ງເວລາອັດ.
ຂໍ້ດີຂອງແຜ່ນອັດ Composite

 • ແຜ່ນອັດມີສີຄືສີແຂ້ວແທ້.
 • ເວລາອັດໃສ່ແຂ້ວ, ແຜ່ນອັດ Composite ຈະຟຶ້ນຟູທັງໝົດຄວາມແຮງເໝີນເດີມຂອງແຂ້ວແທ້. ແຜ່ນອັດໂລຫະຈະເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຜ່ອຍ ແລະ ຫັກງ່າຍ.ຖ້າແຂ້ວຫັກຈະແພງໃນການຟື້ນຟູ, Composite ຈະຊ່ວຍປະຢັດການໃຊ້ຈ່າຍນີ້.
 • ແຜ່ນອັດ Composite ຟື້ນຟູຄວາມງາມທໍາມະຊາດຂອງແຂ້ວ.
 • ແຂ້ວຟື້ນຟູດ້ວຍ Composite ຄືສີແຂ້ວທໍາມະຊາດຖ້າເຮັດຖືກເຕັກນິກ, ບໍ່ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໄວຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ເປັນຄື Amalgam.
 • Composite ບໍ່ມີທາດບາ, ທາດບາຢູ່ໃນແຜ່ນອັດຈະສ້າງທາດເບື່ອ.
 • Composite ຕ້ອງການຝົນແຂ້ວນ້ອຍ, ພິເສດແມ່ນຜົ້ງແມງໃໝ່, ຜົ້ງແມງນ້ອຍ.

ຂໍ້ດີແຜ່ນອັດ Amalgam.

 • ອັດ Amalgam ລາຄາຖືກກ່ວາ. ອັດ Composite (ຖ້າເຮັດຖືກ) ເສຍເວລາຫຼາຍກ້ວາ 60%, ຕ້ອງການເຕັກນິກພິເສດ, ວັດສະດຸມີລາຄາແພງ, ອັດຍາກ ແລະ ແພງກ່ວາ Amalgam.
 • ບໍລິສັດປະກັນໄພຈະບໍ່ທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແພງຫຼາຍ.
 • · ທັນຕະແພດກວມລວມວ່າອັດ Amalgam ບໍ່ຕ້ອງການຄວາມສາມາດທາງວິຊາການສູງ. Composite ໃຊ້ເຕັກນິກອັດພິເສດທີ່ບາງທັນຕະແພດບໍ່ສະບາຍເຮັດວຽກນັ້ນ.
 • ອັດແຜ່ນອັດໃຫ້ສີຄືແຂ້ວແທ້ຕ້ອງກັນນ້ຳລາຍໄດ້ດີ, ເຫຼັ້ມແຂ້ວທີ່ຢູ່ທາງຫຼັງຍາກໃນການກັນນ້ຳລາຍ, ອັນນີ້ກໍເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບບໍ່ສະບາຍໃຈ. ອັດ Amalgam ບໍ່ເຄັງຄັດໃນການກັນນ້ໍາລາຍ.
 • ແຜ່ນອັດ Amalgam ແມ່ນວັດສະດູແຂງ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ແຂ້ວບໍ່ແຂງແຮງ.
 • ອັດ Amalgam ມີປະຫວັດດົນກ່ວາແຜ່ນອັດບໍ່ມີທາດບາຫຼອດ, ດັ່ງນັ້ນມັນໄດ້ທົດລອງ ແລະ ກວດກາ.

ຄຳເຕື່ອນວ່າ: ແຜ່ນອັດ Composite ອາດຈະອ່ອນແຮງຍ້ອນການກິນເຫຼົ້າຫຼາຍ. ຖ້າເຈົ້າກິນເຫຼົ້າເປັນປະຈຳວັນ, ເຈົ້າອາດຈະເຫັນແຜ່ນອັດເພໄວ.
Nissei Blog